Seminarium polonijne

Przemówienie

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA SEMINARIUM POLONIJNEGO

Dzień 25 marca 2017 roku, zapisał się tłustym drukiem na kartach historii PSS Moss. Tego dnia odbyło się uroczyste seminarium polonijne dotyczące najnowszej publikacji działalności naszej placówki, pod redakcją mgr Izabeli Bielińskiej.

Uroczystość poprowadził niezwykły mówca, dr Tomasz Maliszewski, pedagog i historyk wychowania, specjalista z zakresu andragogiki i pedagogiki porównawczej; wybitny znawca historii i współczesnej edukacji w krajach skandynawskich; od blisko ćwierćwiecza współpracujący z Polonią skandynawską i brytyjską; animator i koordynator międzynarodowej współpracy oświatowej. A zarazem recenzent wydania.

Dzień rozpoczął się intensywnymi przygotowaniami, aby w końcu o godzinie 10:30 zapoczątkować uroczystą galę.
Przybyłych gości powitał swym,rozładującym napięcie, przemówieniem, dr Tomasz Maliszewski, krótko wprowadzając w tematykę seminarium. Wzruszający moment, uświetniły swym występem artystycznym uczennice PSS Moss, Monika Mazur oraz Zosia Kasprzak. Jednocześnie oddając głos redaktorce książki, mgr Izabeli Bielińskiej, która scharakteryzowała genezę szkoły. Następnie głos oddano współautorką wydania. Mgr Paulina Bendkowska wypowiedziała się o działalności szkoły z punktu widzenia nauczyciela historii, natomiast mgr Aleksandra Bielińska, opowiedziała o swej działalności w sekcji sportowej Arenei oraz nauczaniu języka angielskiego w szkole polonijnej.

Po przemówieniach autorek książki, przyszedł czas na podzielenie się przemyśleniami nauczycieli PSS Moss, mgr Agnieszki Maliszewskiej oraz mgr Macieja Wojciechowskiego. By w końcu swym niezwykle wzruszającymi przemówieniami mogli podzielić się rodzice naszych kochanych uczniów, Marta Kopko oraz Jan Kasprzak.
Uroczy dzień zakończył się skromnym poczęstunkiem oraz dedykacjami złożonymi na kartach publikacji, przez autorki.