Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 6 – 15 grudnia 

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Wypowiedzi pisemne: recenzja

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnych;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego pisania zgodnego z zasadami pisowni polskiej;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie, co to jest recenzja i z jakich elementów się składa;
 • Potrafi wskazać różnice ze względu na typ recenzowanego utworu;
 • Dostrzega zależności między poszczególnymi częściami kompozycyjnymi recenzji;
 • Umie dobierać słownictwo i wyrażenia wykorzystywane w redagowaniu recenzji
 • Tworzy plan recenzji;
 • Stosuje słownictwo wartościujące i nacechowane emocjonalnie;
 • Pisze poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym;

Metody:

 • Pogadanka;
 • Rozmowa kierowana;
 • Ćwiczenia praktyczne.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VIII „Słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Piszemy recenzję

 1. Powitanie i sprawdzenia zadania domowego;
 2. Przypomnienie reguł redagowania sprawozdania;
 3. Wyjaśnienie pojęcia recenzja i omówienie części składowych recenzji;
 4. Ćwiczenia praktyczne – słownictwo i wyrażenia;
 5. Zadanie domowe: Napisz recenzję dowolnie obejrzanego filmu.

Leave a Reply