Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  7 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Odmienne części mowy

Cele główne:

 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się;
 • Kształcenie nawyków systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wyszukuje w tekście informacje;
 • Porządkuje informacje zgodnie z poleceniem nauczyciela;
 • Przypomina wiadomości o formach przypadków, liczby, osoby, czasu, trybu i rodzaju gramatycznego: rzeczownika, przymiotnika, czasownika;
 • Stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych;
 • Stopniuje przymiotniki i przysłówki;
 • Pisze poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym.

Metody:

 • Rozmowa kierowana;
 • Ćwiczenia praktyczne;
 • Zabawa dydaktyczna – karteczki z wyrazami.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VIII „Słowa na start”, karteczki z wyrazami, przykładowe testy ósmoklasisty z języka polskiego

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Co i jak odmieniamy, Powtórzenie wiadomości o odmiennych częściach mowy. Cz. 1

 1. Powitanie i sprawdzenia zadania domowego;
 2. Zabawa dydaktyczna – odmienne części mowy;
 3. Przypomnienie wiadomości o czasowniku, rzeczowniku i przymiotniku;
 4. Ćwiczenia praktyczne na podstawie testu ósmoklasisty;
 5. Zadanie domowe z zeszytu ćwiczeń.

Leave a Reply