Konspekt

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 10 – 15 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia
Temat 1 : Ziemie polskie po powstaniu listopadowym.

Cele główne:

  • Omówienie represji jakie dotknęły ludność polską, po upadku powstania listopadowego w Królestwie Polskim oraz Wielkim Księstwie Poznańskim;
  • Omówienie działalności spiskowej oraz tzw. rabacji galicyjskiej.7

Cele szczegółowe – Uczeń:

  • Zna konsekwencje jakie ponieśli Polacy po upadku powstania listopadowego;
  • Wie czym była warszawska Cytadela;
  • Potrafi krótko opisać działalność spiskową Polaków: Szymona Konarskiego, Henryka Kamieńskiego i Edwarda Dembowskiego;
  • Rozumie przyczynę upadku powstania w Krakowie w 1846r.;
  • Wie czym była rabacja galicyjska.

Temat 2 : Wiosna Ludów na ziemiach polskich.
Cele główne:
• Omówienie zrywów narodowowyzwoleńczych w Galicji i na terenach Wielkiego Księstwa
Poznańskiego;
• Scharakteryzowanie wkładu Polaków w wydarzenia Wiosny Ludów w Europie.
Cele szczegółowe – Uczeń:
• Wie kim był Ludwik Mierosławski;
• Potrafi opisać przebieg powstania wielkopolskiego w 1848 r.;
• Rozumie przyczynę zahamowania działań niepodległościowych na terenie Galicji;
• Potrafi scharakteryzować zaangażowanie polskich

Dodaj komentarz