Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  3 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie językowe.

Temat: Wyrażanie opinii.

Cele główne:

 • Poszerzenie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów;
 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami retoryki, przygotowującymi do spójnego i logicznego wypowiadania się w mowie i piśmie;
 • Rozwijanie sprawności w wygłaszaniu przemówień, konstruowaniu wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna cechy dobrego stylu wypowiedzi;
 • Potrafi rozróżniać opinię od faktu;
 • Wie, jakie obowiązują zasady przy wypowiadaniu własnej opinii;
 • Odróżnia przykład od argumentu;
 • Zgadza się czyimiś poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie.

Metody:

 • Wykład informacyjny;
 • Pogadanka;
 • Rozwijające twórcze myślenie.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy VIII „Słowa na start”, fragmenty tekstów

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Sztuka argumentacji, czyli uczymy się wyrażać własne opinie.

 1. Powitanie i powtórzenie wiadomości o stylach wypowiedzi;
 2. Cechy dobrego stylu;
 3. Opinia a fakt;
 4. Zasady wyrażania opinii;
 5. Ćwiczenia praktyczne;
 6. Powtórzenie i zadanie domowe ćw. 7 s. 81 i 4 s. 69 podręcznik.

 

Leave a Reply