Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  4 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie językowe.

Temat: Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy

Cele główne:

 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna i potrafi uzasadnić reguły ortograficzne;
 • Potrafi wskazać określone części mowy w zdaniu;
 • Poprawnie zapisuje „nie” z różnymi częściami mowy.

Metody:

 • Ćwiczenia praktyczne;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do kształcenia językowego i zeszyt ćwiczeń do klasy VI „Słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Pisownia wyrazów z „nie” z różnymi częściami mowy

 1. Powitanie i sprawdzenie pracy domowej;
 2. Powtórzenie wiadomości o czasowniku;
 3. Ćwiczenia ortograficzne;
 4. Przeczytanie fragmentu tekstu J. Miodka „Kłopoty z ortografią” ;
 5. Ćwiczenia do tekstu;
 6. Zasady pisowni „nie” z różnymi częściami mowy;
 7. Ćwiczenia praktyczne.

 

 

 

 

 

Leave a Reply