Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  4 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie językowe.

Temat: Czasownik

Cele główne:

 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia oraz wspólnot: rodzinnej, narodowej i kulturowej;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Określa, jaką funkcję w wypowiedzi pełni czasownik;
 • Tworzy odpowiednie formy czasownika;
 • Rozpoznaje autora wypowiedzi na podstawie formy czasownika;
 • Wskazuje formy osobowe i nieosobowe czasownika;
 • Określa formy gramatyczne czasownika;
 • Wskazuje intencję wypowiedzi;
 • Potrafi poprawnie przekształcić zdania.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Wyjaśnianie;
 • Mapa mentalna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy V „Słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Czasownik we własnej osobie. Czasy, tryby i rodzaje.

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Powtórzenie podstawowych wiadomości o czasowniku;
 3. Zabawa w skojarzenia;
 4. Rozpoznawanie i poprawne stosowanie różnych form czasownika – ćwiczenia;
 5. Redagowanie sms-a w grupach;
 6. Podsumowanie wiadomości i zadanie domowe.

 

 

Leave a Reply