Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  4 – 27 października

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe.

Temat: Rzeczownik, Epitet

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wskazać epitety w tekście lirycznym i określić ich funkcje;
 • Rozpoznaje rzeczowniki wśród innych części mowy;
 • Umie odmieniać rzeczownik przez rodzaje, liczby i przypadki;
 • Potrafi określić funkcję rzeczownika w zdaniu;
 • Odczytuje wiersz z odpowiednią intonacją i napięciem emocjonalnym.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Ćwiczenia praktyczne;
 • Rozmowa kierowana.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy IV „Nowe słowa na start”, karteczki z formami rzeczownika

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Uwaga! Poszukiwany pan Słowik.

 1. Zapoznanie się z notatką biograficzną Juliana Tuwima:
 2. Głośne przeczytanie wiersza „Spóźniony słowik” :
 3. Wyjaśnienie, co to jest epitet, jaką funkcję pełni i wskazywanie epitetów w tekście.
 4. Przypomnienie wiadomości o rzeczowniku:
 5. Ćwiczenia praktyczne związane z odmianą rzeczownika.

 

Leave a Reply