Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  13 – 6 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Strefy klimatyczne

Cele główne:

 • Umiejętność scharakteryzowania stref klimatycznych;
 • Poszerzenie wiedzy na temat zwierząt i roślin w odniesieniu do poszczególnych stref klimatycznych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi opisać różnice poszczególnych stref klimatycznych;
 • Umie dopasować faunę i florę występującą w określonych strefach krajobrazowych;
 • Zna i potrafi scharakteryzować wpływ klimatu na występowanie określonych gatunków zwierząt i roślin.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Tajemnice przyrody”, mapa, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Strefy klimatyczne

 1. Omówienie stref klimatycznych występujących na Ziemi;
 2. Charakterystyka fauny i flory w odniesieniu do stref krajobrazowych;
 3. Wyjaśnienie wpływu klimatu na występowanie poszczególnych gatunków zwierząt i roślin;
 4. Odniesienie poszerzonej wiedzy do pytań zawartych w testach klasyfikacyjnych.

 

 

Leave a Reply