Konspekt


KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  13 – 6 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Stany skupienia wody, Procesy fizyczne zachodzące w przyrodzie

Cele główne:

 • Umiejętność scharakteryzowania wody pod katem jej właściwości fizycznych;
 • Zapoznanie z procesami zmiany stanu skupienia;
 • Rozwijanie ciekawości procesów fizycznych zachodzących w przyrodzie;
 • Poszerzanie wiedzy ujętej w testach klasyfikacyjnych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi opisać wodę oraz stany jej skupienia występujące w przyrodzie;
 • Umie scharakteryzować procesy zmiany stanu skupienia;
 • Potrafi wykorzystać wiedzę do odpowiedzi na pytania zawarte w przykładowych testach klasyfikacyjnych;
 • Wyjaśnia różnice między właściwościami fizycznymi różnych cieczy występujących w przyrodzie.

Metody:

 • Opowiadania;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica, obserwacja

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Woda, Procesy zmian stanu skupienia

 1. Wyjaśnienie i poszerzenie wiedzy na temat wody i jej występowania w przyrodzie;
 2. Zapoznanie z procesem przemiany stanu skupienia;
 3. Tworzenie schematu obiegu wody w przyrodzie jako przykładu do omówienia zmiany stanu skupienia;
 4. Odniesienie poszerzonej wiedzy do przykładowych zagadnień ujętych w testach klasyfikacyjnych.

 

Leave a Reply