Język polski

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Anna Kwiatkowska

Lekcja 7 – 9 listopada

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie językowe.

 Temat 1: Fonetyka- przypomnienie i uzupełnienie wiadomości.

Cele główne:

 • Znajomość podstawowych pojęć z fonetyki.

Cele szczegółowe

Uczeń:

 • Dzieli wyrazy na głoski;
 • Wskazuje samogłoski i spółgłoski;
 • Określa funkcję litery i w podanych wyrazach;
 • Zapisuje wymowę wyrazu i wskazuje różnice pomiędzy wymową a pisownią;
 • Dokonuje poprawnego podziału wyrazu;
 • Poprawnie wymawia wyrazy;
 • Koryguje błędną wymowę wyrazów.

Temat 2:  Budowa akapitów i kompozycja tekstu.

Cele główne:

 • Doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej.

Cele szczegółowe

Uczeń:

 • Formułuje temat, argumenty oraz plan wypowiedzi argumentacyjnej;
 • Porządkuje podaną wypowiedź;
 • Koryguje podane fragmenty wypracowania;
 • Wskazuje zdanie główne akapitu w podanym tekście;
 • Redaguje wstęp do wypracowania;
 • Stosuje słowa i wyrażenia sygnalizujące powiązania między zdaniami.

Leave a Reply