Język polski

Konspekt dla klasy V

Opracowała: mgr Anna Kwiatkowska

Lekcja 7 – 9 listopada

Nazwa bloku programowegoJęzyk polski. Bliżej języka, interpunkcja.

Temat 1Rodzaje zdań- powtórzenie wiadomości. Znaki interpunkcyjne na końcu zdania.

Cele główne:

 • Przypomnienie podstawowych wiadomości o budowie zdania;
 • Stosowanie właściwych znaków interpunkcyjnych na końcu zdania.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Identyfikuje różne typy wypowiedzi;
 • Rozróżnia zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące;
 • Buduje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące;
 • Przekształca zdania oznajmujące w pytające;
 • Przekształca zdania rozkazujące tak, by wyrażały prośbę;
 • Identyfikuje różne typy wypowiedzi;
 • Poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne: kropkę, wykrzyknik, znak zapytania.

Temat 2Pisownia wielką i małą literą.

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Zna i stosuje zasady pisowni wielką literą imion, nazwisk, przydomków;
 • Zna i stosuje zasady pisowni wielką literą tytułów książek, filmów, programów, dzieł sztuki;
 • Zna i stosuje zasady pisowni wielką literą nazw państw, miast, dzielnic, regionów, nazwy mieszkańców państw i regionów;
 • Zna i stosuje zasady pisowni małą literą mieszkańców miast, dzielnic, wsi;
 • Zna i stosuje zasady pisowni małą literą przymiotników utworzonych od nazw własnych.

 

Leave a Reply