Język polski

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Anna Kwiatkowska

Lekcja 11 i 12 – 30 listopada

Nazwa bloku programowego: Język polski. Ortografia.

Temat 1:  Kiedy pisać i, a kiedy j.

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Referuje zasady pisowni wyrazów, w których litera i oznacza spółgłoskę j;
 • Stosuje zasady pisowni –i i –j w podanych wyrazach;
 • Referuje zasady pisowni –i, –ji oraz –ii;
 • Stosuje zasady pisowni –i, –ji oraz –ii w podanych wyrazach.

Temat 2:  Strona czynna i bierna czasownika.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z zagadnieniem strony czynnej i biernej czasownika.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Stosuje zasadę tworzenia strony biernej;
 • Wskazuje, w jakich okolicznościach używamy strony biernej;
 • Odróżnia czasowniki przechodnie od nieprzechodnich;
 • Wskazuje wypowiedzi, w których najważniejszą rolę odgrywa wykonawca czynności oraz te, w których najistotniejszy jest obiekt czynności;
 • Odnajduje w tekście czasowniki w stronie biernej i wyjaśnia, w jakim celu zostały użyte;
 • Przekształca zdania ze strony czynnej na bierną.

 

Dodaj komentarz