Język polski

Konspekt dla klasy V

Opracowała: mgr Anna Kwiatkowska

 Lekcja 11 i 12– 30 listopada

Nazwa bloku programowego:Język polski.

Temat 1:  Najważniejsza pieśń Polaków.

Cele główne:

 • Zapoznanie z historią hymnu;
 • Poszerzanie wiedzy historycznej;
 • Kształtowanie postaw patriotycznych.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Określa temat utworu;
 • Wskazuje adresata utworu;
 • Charakteryzuje osobę mówiącą w wierszu;
 • Nazywa uczucia, jakie wzbudza w nim utwór;
 • Określa nastrój tekstu;
 • Wskazuje w mazurku wersy, strofy, rymy, rytm;
 • Odtwarza tekst hymnu z pamięci;
 • Przyjmuje odpowiednią postawę podczas śpiewania hymnu;
 • Potrafi wymienić uroczystości i sytuacje, w czasie których śpiewany jest hymn państwowy.

Temat 2: Co już wiemy o przymiotniku?

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: 

Uczeń:

 • Wyjaśnia, czym jest przymiotnik;
 • Rozpoznaje przymiotniki wśród innych części mowy;
 • Umie odmieniać przymiotniki przez rodzaje, liczby i przypadki;
 • Potrafi określić funkcję przymiotnika w zdaniu;
 • Podaje przykłady przymiotników i stosuje je w zdaniach;
 • Zastępuje przymiotniki określeniami o znaczeniu podobnym i przeciwstawnym.

 

 

Dodaj komentarz