Konspekt zajęć

Zajęcia 1 – 16 września

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna.
Temat: Poznajemy się i wspominamy wakacje. Pierwszy września oczyma trzech pokoleń.

Cele główne:

 • Wzajemne zapoznanie się z dziećmi poprzez zabawy integracyjne;
 • Zapoznanie uczniów z systemem oceniania oraz zakresem materiału klasy trzeciej, ustalenie zasad i reguł współpracy;
 • Rozwijanie zainteresowania uczniów historią Polski;
 • Rozbudzanie uczuć patriotycznych.

Cele szczegółowe: uczeń

 • Potrafi się przedstawić i w kilku zdaniach opowiedzieć o sobie, swoich zainteresowaniach;
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach integrujących zespół klasowy;
 • Zna system oceniania i zakres materiału klasy III;
 • Zna zasady współpracy uczeń-wychowawca w nowym roku szkolnym;
 • uważnie słucha ze zrozumieniem czytanego tekstu;
 • Potrafi wyjaśnić co kryje się pod datą 1 września;
 • Potrafi dokonać analizy wiersza;
 • Wskazuje polskie zabytki historyczne na swej wakacyjnej podróży;
 • Wie, jakie kraje zaatakowały Polskę we wrześniu 1939 roku;
 • Potrafi dokonać podsumowania i oceny zajęć.

Metody pracy:

 • podające – pogadanka, opowiadanie;
 • aktywizujące – burza mózgów- dyskusja dydaktyczna, zabawy integracyjne;
 • praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe.

Środki dydaktyczne

 • Nasze ćwiczenia” klasa III, część 1;
 • „Nasza szkoła” klasa III, część 1a, podręcznik do szkoły podstawowej;
 • mapa Polski;
 • kłębek wełny;
 • pojemniczki przedstawiające kosz i walizkę.

Przebieg zajęć:

 I  jednostka lekcyjna:  Poznajemy się i wspominamy wakacje

 • Powitanie uczniów oraz wspólne poznanie się z dziećmi podczas zabaw integracyjnych;
 • Zapoznanie uczniów z zasadami współpracy w klasie III – omówienie sposobów oceniania i przedstawienie podręczników obowiązujących w nowym roku szkolnym;
 • Pogadanka na temat „ Co przyniesie nam klasa trzecia?”-zeszyt ćwiczeń s. 4;
 • Wspominamy wakacje, podręcznik s.8-9, zeszyt ćwiczeń s.8-9.
 • Swobodna rozmowa dzieci o wspomnieniach z wakacji, uwzględniająca ciekawe miejsca w Polsce, wykorzystanie do tego mapy Polski.

 

 II jednostka lekcyjna: Pierwszy września oczyma trzech pokoleń

 • Z czym kojarzy nam się data pierwszy września – burza mózgów;
 • Analiza wiersza „ Pierwszego września” Natalii Usenko, podręcznik s. 4, zeszyt ćwiczeń s.4. Próba wyjaśnienia tematu lekcji;
 • „Pod starym dębem” Paweł Beręsewicz- podręcznik s. 6-7, zeszyt ćwiczeń s. 6-7. Pogadanka na temat wybuchu drugiej wojny światowej;
 • Zadanie pracy domowej – ćwiczenie 4 s.8;
 • Podsumowanie zajęć i ocena ich realizacji (uczniowie piszą na karteczkach co im się podobało na zajęciach , a co nie, które wiadomości były cenne, a które są dla nich nieprzydatne i wrzucają do właściwego pojemniczka tj. walizki lub kosza).

Konspekt zajęć

 Lekcja 1- 16 WRZEŚNIA 

Nazwa bloku programowego: Edukacja wszesnoszkolna

Temat:  Jak spędziliśmy wakacje?

Cele ogólne:

 • doskonalenie umiejętności zapisywania krótkich zdań na dany temat,
 • poznanie krajobrazów w Polsce.

Cele szczegółowe : dziecko:

 • czyta tekst ze zrozumieniem,
 • odpowiada na pytania dotyczące tekstu,
 • opowiada, jak spędził wakacje,
 • zapisuje krótkie zdania dotyczące wrażeń z wakacji,
 • wskazuje nazwy miast, gór oraz krain geograficznych w czytanym tekście,
 • układa historyjki obrazkowe,
 • odnajduje różnice na obrazkach,
 • stosuje poprawny szyk wyrazów w zdaniu,
 • układa zdania z rozsypanki wyrazowej,
 • czyta ze zrozumieniem,
 • liczy zdania w tekście,
 • potrafi układać pytania i odpowiedzi do zadanego pytania.

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością; metoda zadań; metoda ćwiczeń;
 • oglądowe: obserwacja, utwory literackie;
 • słowne: rozmowy, opowiadania.

Pomoce dydaktyczne:

 • Podręcznik „Nasza Szkoła klasa 2”,
 • Nasze Ćwiczenia klasa 2”,
 • kłębek wełny,
 • bursztyn,
 • mapa Polski.

Przebieg I jednostka lekcyjna

  I WRACAMY DO SZKOŁY

 1. Zapoznanie z uczniami w nowym roku szkolnym – Zabawa integracyjna „Sieć pajęcza”.
 2. Rozmowy na temat tego, co dzieci chciałyby się nauczyć w drugiej klasie oraz co najbardziej podoba im się w szkole?
 3. Zadania w Zeszycie Ćwiczeń:
 4. Numerowanie historyjki obrazkowej dotyczącej przygotowań do szkoły oraz opowiadanie ułożonej historii,
 5. Odszukanie różnic między obrazkami,
 6. Układanie zdania z rozsypanki wyrazowej,
 7. Wklejanie odpowiednich podpisów pod obrazkami,
 8. Wpisywanie brakujących liter w wyrazy,
 9. Tworzenie pytań z rozsypanki wyrazowej oraz układanie odpowiedzi na te pytania.

II JAK SPĘDZILIŚMY WAKACJE ?   Rozmowa na temat wakacji:

 1. Dzieci opowiadają jak spędziły wakacje: na forum klasy, w parach, zapisują zdania w zeszycie,
 2. Czytanie tekstu dotyczących wakacji: wskazywanie nazw miast, gór oraz krain geograficznych w tekście.
 3. Prezentacja mapy Polski, wyszukiwanie na mapie krajobrazów: nadmorskiego, nizinnego, wyżynnego oraz górskiego, zwrócenie uwagi na kolory, jakimi są oznaczone.
 4. Wskazywanie na mapie Polski góry. Poznanie nazw polskich gór.

 

Konspekt zajęć

LEKCJA 1 – 16 WRZEŚNIA

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna
Temat: Wesoło i bezpiecznie

Cele główne:

 • wzmacnianie więzi społecznych grupy;
 • wypowiadanie się na temat;
 • wprowadzenie dużej i małej litery „O”, drukowanej i pisanej;
 • analiza i synteza głoskowa wyrazów;
 • poznanie różnic miedzy głoską a literą;
 • wyróżnianie głosek na początku wyrazu, w środku i na końcu.

Cele szczegółowe:

 • dziecko nawiązuje pozytywne relacje z rówieśnikami;
 • potrafi się zaprezentować na forum grupy ;
 • wzmacnia odporność emocjonalną, pokonuje swoja nieśmiałość;
 • potrafi słuchać uważnie wypowiedzi innych osób;
 • tworzy spójne wypowiedzi, poprawne gramatycznie;
  utrwala znajomość drukowanej litery „O” małej i dużej;
 • rozpoznaje literę „o” jako samogłoskę
 • uczy się zapisywać w liniaturze literę „o”, „O”;
 • dzieli na sylaby i na głoski wybrane wyrazy;
 • potrafi wyodrębnić głoskę „O” na początku wyrazu, w środku i na końcu;

Metody:

 • słowna;
 • podająca;
 • aktywizujące: Metoda Dobrego Startu.
 • ćwiczeń praktycznych;
  aktywizujące: Metoda Dobrego Startu.

Środki dydaktyczne:

 • pamiątki z wakacji przyniesione przez dzieci,
 • sznurowadło,
 • zeszyt do kaligrafii ( klasa O),
 • tablica demonstracyjna „Litery”, „Od wierszyka do literki” Metoda Dobrego Startu,

Przebieg:
Pierwsza jednostka lekcyjna:

 • Powitanie
  „Oto ja” – zaprezentowanie się uczniów na forum grupy, przedstawienie swojego imienia, zainteresowań
 • „Wspomnień czar” prezentacja pamiątek z wakacji, wypowiadanie się na temat minionych wakacji ( dla chętnych uczniów).
 • Poznajemy litery-nauczyciel prezentuje literę „o” i „O” drukowaną i pisaną, następnie uczniowie piszą palcem tą literę w powietrzu, układają ze sznurowadła obraz graficzny litery „o”.
 • Nauczyciel pokazuje zapis litery „o”, „O” w liniaturze, uczniowie piszą literę w ze-szycie do kaligrafii.
 • Nauczyciel rozdaje kartę pracy Metody Dobrego Startu, dzieci podkreślają w wyrazach literę „o”, „O”.
 • Dzieci dzielą na sylaby wyrazy z zaznaczona literą „o”, następnie dzielą na głoski, próbują wyodrębnić głoskę „o” na początku wyrazu, w środku i na końcu.
 • Dzieci poznają różnicę pomiędzy głoską a literą.
 • Pożegnanie.

Tajemnice przyrody

LEKCJA 1 – 16 września

Nazwa bloku programowego : Tajemnice przyrody
Temat:  Przyroda i jej składniki

Cele główne: uczeń

 • Co to jest przyroda ?
 • Zna składniki przyrody ożywione i nieożywione

Cele szczegółowe: uczeń

 • Wie jak rozpoznawać przyrodę dzięki zmysłom
 • Potrafi szukać informacji o przyrodzie
 • Wie w jaki sposób prowadzić obserwację
 • Zna przyrządy i pomoce przyrodnika

Metody pracy :

 • słowne – pogadanka, wykład, informacja
 • problemowe- udzielanie odpowiedzi, zadawanie pytań
 • oglądowe – ilustracje, karty pracy, ćwiczenia
 • twórczego myślenia

Środki dydaktyczne

 • podręcznik i ćwiczenia do klasy IV ;Tajemnice przyrody
 • karty pracy
 • ćwiczenia
 • mapa

Przebieg I jednostka lekcyjna.

Temat : Jak poznawać przyrodę ?

 1. Czym jest przyroda ?
  podział na składniki ożywione i nieożywione
  b. poznawanie poprzez zmysły
  c. różnica pomiędzy obserwacją a doświadczeniem
  d. przyrządy do obserwacji przyrody
 2. Budowa mikroskopu

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

INFORMACJA 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie 16 września o godz. 9. 45 w Vang skole. ( Vesteråsveien 45, 1570 Dilling)  Prosimy o przybycie w strojach galowych. Po uroczystości dzieci udadzą się na zajęcia dydaktyczne wraz ze swoimi wychowawcami.

Lekcje w dniu 16 września odbędą się zgodnie z planem zajęć do godz. 13.10. Plan lekcji  dostępny jest  w zakładce ( informacje dydaktyczne i edukacyjne dokumenty do pobrania)

Proszę nie kupować żadnych podręczników, zestawy książek są zamówione dla uczniów.

Zebranie z rodzicami odbędzie się o godz. 10. 30 w sali gimnastycznej.

Izabela Bielińska dyrektor szkoły

LEKCJA 1 – 16.09.2017 r.

 

LEKCJA 1 – 16.09.2017 r.

Nazwa bloku programowego: Ja i mój Bóg

Temat:  Poznaję Boga w Piśmie Świętym

Cele główne:

 • Poznanie prawdy, że Pismo Święte jest księgą, w której Bóg mówi o sobie do człowieka.
 • Pragnienie poznania Boga w Piśmie Świętym i wdzięczność za słowo Boże.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • rozumie, że Pismo Święte jest listem Boga do ludzi
 • pamięta dialog z Mszy Świętej: „Oto słowo Boże – Bogu niech będą dzięki”
 • w skupieniu słucha słowa Bożego

Metody pracy:
rozmowa kierowana, Prezentacja Biblii, opowiadanie Biblijne.

Środki dydaktyczne:
Pismo Święte, poznajemy rodzaje Pisma Świętego różne wydania. 

Przebieg I jednostka lekcyjna:

 • Modlitwa
 • Rozmowa wprowadzająca w temat.
 • Opowieść Biblijna
 • Omówienie kto jest autorem Pisma Świętego
 • Co to jest Słowo Boże – rozmowa kierowana.
 • Uzasadnienie dlaczego powinniśmy słuchać Słowa Bożego.

Lekcja 1 – 16.09.2017 r.

 

Lekcja 1 – 16.09.2017 r.

Nazwa bloku programowego: Jak Ci dziękować, drogi Jezu?

Temat: „Bóg stwórcą świata .”

Cele główne:

 • Poznanie opisu stworzenia świata.
 • Zrozumienie, że Bóg jest stwórcą świata.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • Wie kto stworzył świat.
 • Potrafi powiedzieć, co Pan Bóg stworzył każdego dnia.
 • Rozumie: dlaczego w Niedziele nie pracujemy i idziemy do Kościoła. 

Metody pracy:
rozmowa kierowana, tworzenie planszy, opowiadanie Biblijne.

Środki dydaktyczne:
Pismo Święte,
plansza z elementami stworzenia świata,

Przebieg I jednostka lekcyjna:

 • Modlitwa
 • Rozmowa wprowadzająca w temat.
 • Opowieść Biblijna z Księgi Rodzaju o stworzeniu Świata
 • Omówienie opisu stworzenia świata
 • Odkrywanie śladów Pana Boga w przyrodzie – rozmowa kierowana.
 • Uzasadnienie dlaczego niedziela jest dniem odpoczynku.

LEKCJA 1 – 16.09.2017 r.

LEKCJA  1  – 16.09.2017 r.

Nazwa bloku programowego: W rodzinie Dzieci Bożych
Temat: X PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Cele główne:

 • Poznanie dziesięciu przykazań Bożych- Dekalog.
 • Poznanie opowieści o otrzymaniu Dekalogu przez Mojżesza.

Cele szczegółowe: uczeń

 • Rozumie, co oznacza słowo Dekalog.
 • Pozna treść dziesięciu przykazań
 • Zrozumie treść dwóch pierwszych przykazań Bożych.

Metody pracy:

 • Rozmowa kierowana,
 • Prezentacja Biblii,
 • opowiadanie Biblijne.

Środki dydaktyczne:

 • Pismo Święte,
 • Tablice dekalogu 

Przebieg I jednostka lekcyjna:

 • Modlitwa
 • Rozmowa wprowadzająca w temat.
 • Opowieść Biblijna 
 • Poznanie X przykazań bożych
 • Co to jest Dekalog – rozmowa kierowana.
 • Uzasadnienie dlaczego powinniśmy żyć zgodnie z X Przykazaniami Bożymi.

PROJEKT “ALFA I OMEGA”

 

PROJEKT EDUKACYJNY

“ALFA I OMEGA”

Dzięki współpracy z ” Alfą i Omega”  która reprezentowana jest przez dyrektora Elżbietę Michalską uczniowie mogą zdawać egzaminy w PSS w Moss na zakończenie roku szkolnego.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów uczniowie otrzymują świadectwa respektowane w Polsce przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

W roku szkolnym 2017-2018 do projektu przystąpiło 40 uczniów naszej szkoły. 

Dyrektor szkoły Izabela Bielińska

LEKCJA 1- 16 września

Nazwa bloku programowego : Poznajemy naszą ojczyznę i inne kraje
europejskie
Temat:  Ukształtowanie powierzchni Polski.
Cele główne: uczeń

 • zna siły wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące powierzchnię ziemi
 • potrafi wskazać skutki działania sił wewnętrznych

Cele szczegółowe: uczeń

 • zna pasy ukształtowania powierzchni ziemi
 • potraf wymienić łańcuchy górskie, pas wyżyn, kotlin oraz nizin

Metody pracy :

 • słowne – pogadanka, wykład, informacja
 • problemowe- udzielanie odpowiedzi, zadawanie pytań
 • oglądowe – ilustracje, karty pracy, ćwiczenia
 • twórczego myślenia

Środki dydaktyczne

 • podręcznik i ćwiczenia do klasy "Tajemnice przyrody"
 • karty pracy
 • ćwiczenia
 • mapa

Przebieg I jednostka lekcyjna.

Temat : Wewnętrzne i zewnętrzne siły kształtujące powierzchnię ziemi

 1. Pasy ukształtowania powierzchni ziemi
  a. pas gór
  b. pas kotlin podkarpackich
  c. pas wyżyn
  d. pas nizin
 2. Pojezierza.