Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 1

OPRACOWAŁA: Katarzyna Jefmańska

Lekcja  7 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Edukacja Wczesnoszkolna

Temat:  Niespodzianki na grudniowe wieczory i ranki.

Cele główne:

 • poznanie pisanych liter p, P, r, R;
 • nabywanie umiejętności głośnego czytania;
 • ćwiczenie koordynacji oko – ręka;
 • poznanie zasad odpowiedniego zachowania się w galerii sztuki:

Cele szczegółowe: uczeń:

 • słucha z uwagą czytanych przez nauczyciela tekstów;
 • wykonuje zadanie zgodnie z instrukcją;
 • potrafi oznaczyć samogłoskę i spółgłoskę:
 • odczytuje sylaby i wyrazy z poznanych liter;
 • poznaje drukowane i pisane litery p, P, r, R:
 • czyta poprawnie;
 • pisze zdania po śladzie;
 • potrafi odnaleźć wyrazy dwusylabowe:
 • potrafi zdrabniać wyrazy.

Metody:

 • podające;
 • praktyczna;
 • aktywizujące: Metoda Dobrego Startu, dyskusja.

Środki dydaktyczne:

Ćw. część 2, karty pracy Metoda Dobrego Startu –  litera p, P oraz r, R,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :  Niespodzianki na grudniowe wieczory i ranki

 1. „Nudek i Dudek” słuchanie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej, próba czytania tekstu z nauczycielem, następnie samodzielnie.
 2. Poznanie drukowanej i pisanej litery p, P, nauka pisania poznanych liter w linii.
 3. Wyszukiwanie w tekście liter p, P zaznaczanie na niebiesko.
 4. Nazywanie obrazków oraz kolorowanie okienek oznaczających spółgłoski i samogłoski odpowiednim kolorem.
 5. Łączenie obrazów z wyrazami z ramki.

II jednostka lekcyjna:

Temat: W galerii

 1. Poznanie zasad odpowiedniego zachowania się w galerii sztuki.
 2. Oznaczanie znakami: J. L obrazków przedstawiających odpowiednie i nieodpowiednie. zachowanie się w galerii.
 3. Dyskusja na temat: Który obraz najbardziej Ci się podoba i dlaczego?
 4. Utrwalanie umiejętności czytania krótkich tekstów.

III jednostka lekcyjna:

Temat: R jak rama

 1. Poznanie drukowanej litery r, R, nauka pisania poznanych liter w interlinii.
 2. Wyszukiwanie w tekście liter r, R, zaznaczanie na niebiesko.
 3. Staranne przepisywanie zdania.
 4. Rebusy – rozwiązywanie oraz zapisywanie utworzonych wyrazów.
 5. Wyrazy dwusylabowe – zaznaczanie ramek z odpowiednimi słowami.
 6. W których nazwach słyszysz głoskę r – odszukiwanie elementów na ilustracji.
 7. Czytanie tekstu i wyszukiwanie wyrazów z literą r, R.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Zdrobnienia

 1. Łączenie przeczytanych tekstów z obrazkami.
 2. Zamienianie wyrazów na zdrobnienia.
 3. Przyglądanie się krótkiej historyjce oraz opowiadanie o tym, co się w niej wydarzyło.
 4. Dopasowywanie tytułów do obrazka.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr  Julia Wölk

Lekcja  7 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Trawienie i wchłanianie pokarmów.

Cele główne:

 • uczeń poznaje budowę układu pokarmowego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń zna położenia poszczególnych narządów układu pokarmowego;
 • uczeń zna etapy trawienia pokarmów;
 • uczeń zna etapy wchłaniania pokarmów;
 • uczeń wymienia podstawowe funkcje układu pokarmowego,
 • uczeń podaje zasady higieny układu pokarmowego.

Metody:

 • wykład;
 • „burza mózgów”;
 • pogadanka;
 • dyskusja;
 • praca z podręcznikiem.

Środki dydaktyczne:

 • Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica, karty pracy.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat  :  Trawienie i wchłanianie pokarmów.

 • Analiza położenia poszczególnych narządów układu pokarmowego.
 • Opis etapu trawienia pokarmów.
 • Omównienie wchłaniania pokarmów.
 • Funkcje układu pokarmowego.
 • Rozmowa na temat zasad higieny układu pokarmowego.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V
OPRACOWAŁA: mgr Julia Wölk

Lekcja 7 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda
Temat: Krajobraz pasa pojezierzy.

Cele główne:

 • uczeń charakteryzuje pas pojezierzy.

Cele szczegółowe:

 • uczeń wskazuje na mapie położenie pojezierzy;
 • uczeń podaje cechy wyróżniające poszczególne pojezierza,
 • uczeń wymienia cechy krajobrazu pojeziernego;

Metody:

 • wykład;
 • pogadanka;
 • „burza” mózgów
 • praca w grupach;
 • praca z książką.

Środki dydaktyczne:
Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Tajemnice przyrody”, tablica, karty pracy.

Przebieg:
I jednostka lekcyjna:
Temat : Krajobraz pasa pojezierzy.

 • Wskazanie na mapie Pojezierza: Mazurskie, Suwalskie, Pomorskie i Wielkopolskie;
 • Cechy wyróżniające poszczególne pojezierza.
 • Rozmowa na temat cech krajobrazu pojeziernego.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA:  mgr Julia Wölk

Lekcja  4 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Geografia

Temat:  Gleby i lasy w Polsce.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów z glebami i lasami występującymi na terytorium Polski.

Cele szczegółowe:

 • uczeń zna poziomy glebowe;
 • uczeń zna czynniki glebotwórcze;
 • uczeń zna główne typy gleb w Polsce;
 • uczeń zna główne typy lasów w Polsce;
 • uczeń zna funkcje lasów.

Metody:

 • praca z podręcznikiem;
 • praca z kartami pracy;
 • „burza” mózgów;
 • pogadanka;
 • wykład.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII „Planeta nowa”, karty pracy, tablica szkolna.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat  : Gleby i lasy w Polsce.

 • Omówienie poziomów glebowych.
 • Czynniki glebotwórcze.
 • Podział gleb w Polsce.
 • Przykłady lasów w Polsce.
 • Funkcje lasów.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA: mgr Julia Wölk

Lekcja  4 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Fizyka z elementami chemii

Temat:  Rodzaje reakcji chemicznych.

Cele główne:

 • uczeń zna rodzaje reakcji chemicznych.

Cele szczegółowe:

 • uczeń zna reakcje syntezy;
 • uczeń zna reakcje analizy;
 • uczeń zna reakcje wymiany.

Metody:

 • praca z podręcznikiem;
 • pogadanka;
 • wykład;
 • „burza” mózgów;
 • ćwiczenia uczniowskie.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII z chemii „Chemia Nowej Ery”, tablica szkolna.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat :  Rodzaje reakcji chemicznych.

 • Czym jest reakcja chemiczna?
 • Przykłady reakcji syntezy.
 • Przykłady reakcji analizy.
 • Przykłady reakcji wymiany

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY ”O”,

OPRACOWAŁA: Małgorzata Hrapkowicz

Lekcja  7 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Edukacja Wczesnoszkolna

Temat:  Choinkowe czary.

Cele główne:

 • utrwalenie poznanych cyfr: 1, 2, 3 ;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 5 w aspekcie kardynalnym i porządkowym;
 • rozwijanie wiedzy na temat budowy Wszechświata i Układu Słonecznego;
 • przybliżenie sylwetki wielkiego, polskiego astronoma Mikołaja Kopernika;
 • uświadomienie teorii, że „Ziemia krąży wokół Słońca”;
 • budowanie właściwych relacji w grupie.

Cele szczegółowe:

 • rozpoznaje i nazywa cyfry: 1, 2, 3, 4,5;
 • poprawnie przelicza w zakresie 5 w aspekcie kardynalnym i porządkowym;
 • potrafi ustawić się w kolejności od 1 do 5 podczas zabawy ruchowej;
 • wie, kim był Mikołaj Kopernik , jakiego odkrycia dokonał;
 • umie wymienić planety Układu Słonecznego;
 • potrafi określić miejsce Ziemi i Słońca w Układzie Słonecznym;
 • zna tradycje świąteczne związane ze świętami Bożego Narodzenia;
 • zna graficzny obraz litery „I”, „i”.

Metody:

 • podająca;
 • praktyczna;
 • oglądowa.

Środki dydaktyczne: karta pracy 2, laptop, ilustracje liczb, ilustracje litery „I”, „i”, Teczka małego artysty, klej, kolorowe kartki, nożyczki, plansza z układem słonecznym,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat:  Kolczaste zagadki.

 1. „Wesołe zabawy z cyfrą cztery” – słuchanie wiersza połączone z wykonywaniem ćwiczeń na karcie pracy.
 2. Zapoznanie z piosenką „Cztery słonie” – nauka I zwrotki.
 3. Liczenie w zakresie 4 w aspekcie kardynalnym i porządkowym.
 4. „I co jeszcze?” –  słuchanie wiersza i prezentacja litery „ I” , „i”.
 5. Wykonanie ćwiczeń w karcie pracy 2. str. 16,17.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Święta tuż, tuż.

 1. „Czego jest 5?” – wykonywanie ćwiczeń na karcie pracy str.24, 25.
 2. „Świąteczna historyjka’ opowiadanie historyjki obrazkowej oraz wykonanie ćwiczenia na karcie pracy str. 41, 43.
 3. „Boże narodzenie po polski” – rozmowa na temat polskich tradycji.
 4. „Święta w moim domu” – swobodne wypowiedzi dzieci.
 5. „Choinka” – wykonanie składanki z papieru.
 6. Łańcuch na choinkę – wykonanie łańcucha z kolorowych kartek.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Co to jest kosmos?

 1. „Wielkie odkrycie Mikołaja Kopernika” –prezentacja postaci wielkiego astronoma.
 2. „Kosmos bliski i daleki” – rozmowa przy planszy dydaktycznej.
 3. Wykonanie ćwiczeń w karcie pracy str.27.
 4. „Rakieta moich marzeń” – ćwiczenie graficzne w karcie pracy. 28
 5. „Słońce i Ziemia” –zabawa ruchowa odtwarzająca ruch Ziemi wokół własnej osi.

 

Konspekt grupa starsza

KONSPEKT DLA  GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

OPRACOWAŁA:  mgr Iwona Łapsa Sumara

Lekcja 7 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Nadchodzą Święta

Temat:  Kochamy Św. Mikołaja

Cele główne:

 • przybliżenie dzieciom postaci Św. Mikołaja
 • pielęgnowanie zwyczajów mikołajkowych

Cele szczegółowe-uczeń:

 • słucha i udziela odpowiedzi na zadane przez nauczyciela pytania dot. Św. Mikołaja
 • potrafi ilustrować ruchem czynności wykonywanie przez Św. Mikołaja
 • buduje zdania wieloskładnikowe zrozumiałe dla otoczenia
 • prawidłowo trzyma narzędzie do pisania
 • potrafi poprowadzić linię ciągłą, bez odrywania kredki do papieru

Metody:

 • słowna : pogadanka
 • aktywizująca: naśladowanie ruchów Św. Mikołaja
 • oglądowa: karty pracy

Środki dydaktyczne:

nożyczki, klej, blok techniczny, kredki

Przebieg:

 1. Wprowadzenie dzieci w tematykę dnia poprzez odczytanie listu Św. Mikołaja.
 2. Poszukiwanie odpowiedzi na pytania od Św. Mikołaja.
 3. Opowieść ruchowa „Podróż Św. Mikołaja”
 4. Zabawa ruchowa ” Niesiemy prezent”
 5. Dzieci z pomocą nauczyciela wykonują ćwiczenia  z kart pracy.
 6. Podsumowanie.

 

Założenia w przedszkolu. Grupa młodsza

Lekcja 7- 9 grudnia

Konspekt grupy przedszkolnej

Opracowała :  Angelika Szambelan

Nazwa bloku programowegoZałożenia grupy przedszkolnej

Temat :  Zima ach to Ty

Dziecko

 • umie odgadnąć, wskazać odpowiedni przedmiot z zagadki
 • potrafi powiedzieć czym charakteryzuje się zima
 • umie wyselekcjonować przedmioty związane z zimą
 • potrafi ukształtowac z papieru kulę
 • próbuje rzucać do celu
 • kształtuje swoje wypowiedzi
 • umie poukładać odpowiednie elementy bałwanka

Założenia dydaktyczne :

 • powitanie dzieci i rozmowa na temat istniejącej pory roku przy wykorzystaniu ilustracji
 • zagadki „zima”
 • Karta pracy ,,kolorujemy zimę
 • zabawa ruchowa ,,rzucamy śnieżkami,,
 • zajęcia plastyczne ,,lepimy bałwanka,,
 • zabawy na świeżym powietrzu
 • podsumowanie dnia, podziękowanie za wspólnie spędzony czas

 

 

Szkolenie

SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA Z I POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

W dniu 25.11.2017 w naszej szkole odbyło się szkolenie z zakresu I pomocy przedmedycznej dla kadry pedagogicznej PSS Moss.  Szkolenie zostało przeprowadzone przez Natalię Bielińską- opiekuna medycznego oraz Bartomieja Hrapkowicza- ratownika medycznego.

Szkolenie obejmowało część teoretyczną w formie prezentacji multimedialnej oraz część praktyczną.

Uczestnicy szkolenia mieli możliwość zapoznania się z pozycją bezpieczną wymaganą w odpowiednich sytuacjach zagrożenia życia a także w sytuacjach zagrożenia braku krążenia. 

Szkolenie odbyło się w przyjaznej i miłej atmosferze. Na zakończenie uczestnicy otrzymali zaświadczenia udziału w instruktażu.

Tekst : mgr Izabela Bielińska

Religia i I Komunia Święta

INFORMACJA DLA RODZICÓW 

Bardzo proszę o informację na adres email szkoły, które dzieci z naszej szkoły przystępują w tym roku szkolnym do I Komunii Świętej.

W sobotę katecheta dr Piotr Kosiak ma spotkanie z księdzem w kościele w Moss w celu przekazania informacji odnośnie dzieci komunijnych.