Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA:  mgr Katarzyna Rutkowska

Lekcja  7 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Edukacja Wczesnoszkolna

Temat:  Nasze codzienne sprawy.

Cele główne:

 • omówienie sposobów rozwiązywania konfliktów – negocjacje; emocje w sytuacjach konfliktowych i ich konsekwencje;
 • zapoznanie z pojęciem przysłówek;
 • zachęcenie uczniów do czytania bajek.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • zna formę użytkową: ogłoszenie;
 • w tekście literackim określa czas, miejsce akcji i wskazuje głównych bohaterów;
 • tworzy kilkuzdaniową wypowiedź w formie ustnej i pisemnej;
 • uczestniczy w rozmowach inspirowanych życiem codziennym i tekstem; prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski;
 • pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną;
 • stosuje formy grzecznościowe;
 • uczestniczy w zabawie pantomimicznej;
 • odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami;
 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej;
 • wie co to jest przysłówek;
 • podaje przykłady wyrazów przeciwstawnych oraz o podobnym znaczeniu;
 • wyjaśnia pojęcie morał;
 • stosuje porównania.

Metody:

 • podające – pogadanka, opowiadanie;
 • aktywizujące – dyskusja; zabawa pantomimiczna;
 • praktyczne- ćwiczenia przedmiotowe.

Środki dydaktyczne:

Nasza szkoła” klasa III, część 2, podręcznik do szkoły podstawowej; Nasze ćwiczenia” klasa III, część 2.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat :  Awantura. Dobra koleżanka, dobry kolega.

 1. Przywitanie dzieci.
 2. Omówienie wyników testu.
 3. Sprawdzenie pracy domowej.
 4. Czytanie opowiadanie R. Jędrzejewskiej -Wróbel „Awantura”. Określenie czasu i miejsca akcji, bohaterów. Rozmowa na temat sytuacji konfliktowych, propozycje ich rozwiązania, zasady zapobiegania konfliktom. Rady dotyczące zachowania dobrej atmosfery w klasie. Cechy dobrego kolegi/koleżanki.
 5. Zabawa pantomimiczna: żywe rzeźby, nadawanie im tytułów. Pisownia czasowników z nie. Ustalenie kolejności wydarzeń w opowiadaniu; ustne opowiadanie na podstawie ilustracji, wykorzystanie w nim podanego słownictwa.
 6. Praca domowa ćw. 1, s. 5.

II jednostka lekcyjna:

Temat Zaułek słówek – przysłówek.

 1. Wprowadzenie pojęcia przysłówek. Ogłoszenie – zasady pisania ogłoszeń, wskazanie głównych elementów; znaczenie zwrotów grzecznościowych w ogłoszeniach. Czytanie instrukcji. Wyszukiwanie przysłówków w ogłoszeniu i w wierszu A. Frączak. Wyrazy przeciwstawne, układanie i zapisywanie zdań z przysłówkami.
 2. Rola przecinka w zdaniu podrzędnie złożonym. Pisanie dialogu. Wyrazy o podobnym znaczeniu.

3.Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń s. 8.

III jednostka lekcyjna:

Temat : Lew i zwierzęta.

 1. Czytanie wiersz M. Brykczyńskiego „Lew i zwierzęta”: bajka jako utwór literacki, znaczenie morału, nazwy cech wyglądu i charakteru, interpretacja sądu lwa, wyszukiwanie fragmentów w tekście. Zarekomendowanie bajek I. Krasickiego do samodzielnego przeczytania.
 2. Wyjaśnianie i zapisywanie związków frazeologicznych, zapisywanie zdań. Zdrobnienia, określanie cech za pomocą porównań – praca z zeszytem ćwiczeń na s. 11-12.
 3. Podsumowanie wiadomości.
 4. Pożegnanie dzieci.

 

 

 

Leave a Reply