Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 14 – 23 marca 

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Szkoła mówienia: sztuka recytacji

Cele główne:

 • Usprawnianie czynności fonacyjnych, artykulacyjnych i prozodycznych uczniów;
 • Kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów mówionych, doskonalenie dykcji i operowania głosem.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi czytać tekst literacki ze zrozumieniem;
 • Rozumie, jaką funkcję pełnią znaki interpunkcyjne w tekście;
 • Potrafi samodzielnie wykonać podstawowe ćwiczenia artykulacyjne;
 • Zna zasady starannego czytania i deklamowania utworów literackich;
 • Recytuje wiersz na forum klasy;
 • Stosuje poprawną intonację podczas recytacji utworu;
 • Podczas recytacji przyjmuje właściwą postawę.

Metody:

 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka;
 • Ćwiczenia aktywizujące.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V, tekst i nagranie piosenki „Dykcja” w wyk. Artura Barcisia, teksty wierszy polskich poetów

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Uczymy się recytować wiersze

 1. Powitanie;
 2. Sprawdzenie zadania domowego (sprawozdanie);
 3. Głośne przeczytanie tekstu piosenki „Dykcja”;
 4. Odtworzenie i słuchanie utworu;
 5. Wyjaśnienie terminu recytacja i omówienie najważniejszych zasad dotyczących pięknej recytacji utworów poetyckich i prozatorskich;
 6. Analiza wiersza Doroty Gellner „W lesie”, Praca z tekstem;
 7. Ćwiczenia artykulacyjno- oddechowe;
 8. Samodzielna recytacja wiersza „W lesie”;
 9. Zadanie domowe: przeczytać wiersz i nauczyć się go pięknie deklamować.

Leave a Reply