Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 12 – 23 marca

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe i literackie

Temat: Omówienie i poprawa egzaminu klasyfikacyjnego, analiza tekstu

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Kształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy o literaturze, teatrze, filmie, mediach;
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru innych tekstów kultury.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi czytać tekst literacki ze zrozumieniem;
 • Rozumie polecenia i zadania, które ma wykonać;
 • Wie, co oznacza rozbiór gramatyczny zdania;
 • Zna podstawowe terminy z zakresu wiedzy o literaturze;
 • Poprawnie rozwiązuje polecenia z zakresu wiedzy o języku;
 • Potrafi odróżnić stwierdzenia prawdziwe od fałszywych;

Metody:

 • Wyjaśnienie;
 • Ćwiczenia praktyczne;

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Słowa na start”, arkusze egzaminacyjne, piosenka „Dykcja” w wyk. A. Barcisia

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Poprawiamy egzamin klasyfikacyjny i utrwalamy wiedzę o języku polskim

 1. Powitanie;
 2. Omówienie wyników i poprawa egzaminu klasyfikacyjnego;
 3. Wykonanie zadania pisemnego na podstawie testu.

II jednostka lekcyjna:  

Temat: Czytamy ze zrozumieniem

 1. Omówienie regulaminu konkursu recytatorskiego;
 2. Zaprezentowanie piosenki „Dykcja” oraz omówienie zasad pięknej recytacji;
 3. Przeczytanie głośne tekstu „Poznajemy Wawel” s. 234;
 4. Rozwiązywanie zadań do tekstu;
 5. Sprawdzenie wykonanych poleceń;
 6. Zadanie domowe.

 

Leave a Reply