Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV  

OPRACOWAŁA :  dr Maria Kabata

Lekcja 3 – 14 października

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat : RZECZOWNIK,  ŚRODKI STYLISTYCZNE

Cele główne:

 • wprowadzenie pojęcia epitet;
 • zapoznanie uczniów z postacią i twórczością Juliana Tuwima.

Cele szczegółowe:

 • uczeń potrafi wskazać epitety w tekście lirycznym i określić ich funkcje;
 • potrafi wymienić najważniejsze utwory Julina Tuwima napisane dla dzieci;
 • umie odmieniać rzeczownik przez rodzaje, liczby i przypadki.

Metody:

 • praca z tekstem literackim;
 • pogadanka ;
 • ćwiczenia stylistyczno-językowe .

Środki dydaktyczne:

podręcznik, slajdy, nagranie mp3.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat J.Tuwim „Spóźniony słowik” – martwimy się o najbliższych.

 1. Przypomnienie wiadomości o J. Tuwimie i jego twórczości
 2. Recytacja wiersza
 3. Analiza i interpretacja utworu
 4. Ćwiczenia utrwalające – rzeczownik