Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA: Katarzyna Rutkowska

Lekcja  4 – 28 października

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat:  Poznajemy kontynenty – Europa.

Cele główne:

 • rozwijanie zainteresowań dzieci zróżnicowanym krajobrazem Ziemi;
 • poszerzanie zakresu słownictwa i struktur zdaniowych;
 • utrwalenie wiadomości o stosowaniu wielkiej litery na początku zdań, w pisowni imion        i nazwisk, narodowości, nazw geograficznych, tytułów;
 • poszerzenie wiedzy na temat państw europejskich, Unii Europejskiej;
 • doskonalenie współpracy w grupie.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi wymienić bogactwa naturalne ziemi;
 • współpracuje z innymi uczniami;
 • zna planety wchodzące w skład układu słonecznego;
 • czyta wiersz, uwzględniając interpunkcję i intonację;
 • udziela odpowiedzi na pytania;
 • wypowiada się na temat tekstu i własnych doświadczeń;
 • zna kierunki geograficzne;
 • nazywa i wskazuje kontynenty i oceany na mapie świata;
 • słucha tekstu informacyjnego „Europa” z cyklu „Podróże z Obieżyświatem”;
 • zna ciekawe miejsca w Europie;
 • wie kiedy zastosować wielką literę.

Metody:

 • podające – pogadanka;
 • aktywizujące – burza mózgów, dyskusja;
 • praktyczne- ćwiczenia przedmiotowe.

Środki dydaktyczne:

Nasza szkoła” klasa III, część 1a, podręcznik do szkoły podstawowej, Nasze ćwiczenia” klasa III, część 1, mapa, wiersz N. Usenko „Ziemia” .

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat:   Ziemia i jej skarby.

 1. Przywitanie dzieci.
 2. Przypomnienie wiadomości z ostatnich zajęć.
 3. Sprawdzenie pracy domowej.
 4. Burza mózgów – wypisanie skojarzeń dzieci na temat ziemi.
 5. Głośne czytanie przez uczniów wiersza N. Usenko „Ziemia”, podręcznik s. 54; próba udzielenia odpowiedzi na pytania z wiersza, pisownia wyrazów ziemia, Ziemia; przypomnienie nazw planet układu słonecznego i ich pisowni.
 6. Podział dzieci na grupy – praca na temat: jakie bogactwa naturalne kryje ziemia. Prezentacja wyników swojej pracy przez grupy. Dyskusja o zasobach ziemi.
 7. Odmiana czasowników umiem, rozumiem przez formy osobowe, zeszyt ćwiczeń s.51.

 

II jednostka lekcyjna:

Temat:   Kontynenty.

 1. Wyjaśnienie pojęcia kontynent, czytanie nazw kontynentów i oceanów na mapie świata.
 2. Podróż dookoła świata przez wszystkie kontynenty – pogadanka na temat skojarzeń dzieci z danym kontynentem, opisywanie przyrody, ciekawostki.
 3. Przypomnienie kierunków geograficznych na podstawie róży wiatrów, podręcznik s.57.
 4. Czytanie tekstów informacyjnych o kontynentach, uzupełnianie notatki o nich. Pisownia nazw kontynentów i oceanów wielką literą, zeszyt ćwiczeń s. 53.

 

III jednostka lekcyjna:

Temat :  Podróże z Obieżyświatem – Europa.

 1. Opisanie kilku krajobrazów, które można spotkać na kontynencie europejskim.
 2. Prezentacja niektórych miast w Europie, ich architektura i zabytki, ciekawostki.
 3. Przedstawienie informacji na temat Unii Europejskiej.
 4. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń s. 55-56.

 

IV jednostka lekcyjna:

Temat :  Zaułek słówek – wielka litera.

 1. Pogadanka na temat: Kiedy stosujemy wielką literę?
 2. Ciche czytanie przez uczniów wypowiedzi dzieci i uzupełnianie tabeli według wzoru, podręcznik s. 60-61.
 3. Pisownia przymiotników utworzonych od nazw geograficznych, np. miast, państw, kontynentów.
 4. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń s. 57. Praca domowa ćw. 2, s. 57, dla chętnych ćw. 2, s.56.
 5. Podsumowanie wiadomości.
 6. Pożegnanie dzieci.