Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA:  mgr Katarzyna Rutkowska

Lekcja  6 – 25 listopada

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat:  Skarby ukryte w Ziemi.

Cele główne:

 • sprawdzenie stopnia opanowania przez dzieci wiadomości z zakresu gramatyki i ortografii;
 • zapoznanie ze stopniowaniem przymiotnika;
 • doskonalenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem;
 • zapoznanie z pojęciem paleontologia.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • uczestniczy w rozmowach, prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski;
 • czyta ze zrozumieniem;
 • odpowiada na pytania do tekstu;
 • wymienia bogactwa naturalne i podaje sposoby ich wykorzystania;
 • wie na czym polega praca ludzi pod ziemią;
 • poszerza zasób słownictwa;
 • zna postać naukowca Andrzeja Boczarowskiego;
 • wie, na czym polega praca paleontologa.

Metody:

 • podające – pogadanka, tekst informacyjny;
 • aktywizujące – dyskusja;
 • praktyczne- pokaz, ćwiczenia przedmiotowe.

Środki dydaktyczne:

Nasza szkoła” klasa III, część 1b, podręcznik do szkoły podstawowej; Nasze ćwiczenia” klasa III, część 1; test

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat :  Test sprawdzający opanowanie przez uczniów wiadomości z gramatyki i ortografii.

 1. Przywitanie dzieci.
 2. Przypomnienie, przed testem, wiadomości o rzeczowniku, czasowniku, pisowni wyrazów wielką literą oraz z „ó” .
 3. Pisanie testu przez dzieci, nauczyciel sprawdza pracę domową w zeszytach ćwiczeń.

II jednostka lekcyjna:

Temat:  Tajemnice wnętrza Ziemi.

 1. Ciche czytanie przez dzieci wiersza A. Frątczak „Poszukiwacze skarbów”, pogadanka na temat skarbów ukrytych we wnętrzu Ziemi ( bogactwa naturalne, sposoby ich wykorzystania.
 2. Poznanie postaci naukowca A. Boczarowskiego – paleontologa, geologa, grafika i infor-matyka programisty. Wyjaśnienie zadań paleontologii jako nauki na podstawie tekstu informacyjnego w podręczniku na s. 46-47, omówienie schematu budowy Ziemi.
 3. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń s. 88-90.
 4. Praca domowa: Nauczę się pięknie czytać wiersz „Poszukiwacze skarbów”, podręcznik        44-45. Praca domowa dla chętnych: ćw. 1 i 2, s. 91.

III jednostka lekcyjna:

Temat:  Zaułek słówek – stopniowanie przymiotnika.

 1. Utrwalenie pojęcia przymiotnik, poznanego na poprzednich zajęciach.
 2. Stopniowanie przymiotników: wskazywanie na ilustracji przedmiotów wg wyróżnionej cechy; opisywanie obrazka z wykorzystaniem przymiotników, uzupełnianie brakujących form przymiotników (w tabeli – podręcznik s. 43).
 3. Stopniowanie proste i opisowe, przykłady przymiotników niestopniowalnych.
 4. Uzupełnianie zdań przymiotnikami w różnych stopniach i układanie analogicznych zdań – praca z zeszytem ćwiczeń na s. 87.
 5. Podsumowanie wiadomości.
 6. Pożegnanie dzieci.