Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA: Katarzyna Rutkowska

Lekcja  8 – 13 stycznia

Nazwa bloku programowego: Edukacja Wczesnoszkolna

Temat:  Cztery żywioły – ogień.

Cele główne:

 • poznanie spółgłosek miękkich;
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach;
 • rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
 • poznanie formy użytkowej jaką jest list.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • uczestniczy w rozmowach, prezentuje własne zdanie;
 • czyta i rozumie teksty poleceń, wyciąga z nich wnioski;
 • wypowiada się na temat tekstu;
 • rozumie pojęcia wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie;
 • dostrzega różnicę między literą a głoską;
 • układa wyrazy z sylab, zdania z wyrazów;
 • pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną;
 • czyta wiersz, uwzględniając interpunkcję i intonację;
 • poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych;
 • wie, na czym polega praca strażaka;
 • zna numer alarmowy i do straży pożarnej;
 • odgrywa scenki dramowe;
 • określa miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów;
 • pisze list do bohaterki opowiadania.

Metody:

 • podające – pogadanka, opowiadanie;
 • aktywizujące – dyskusja, drama;
 • praktyczne- pokaz, ćwiczenia przedmiotowe.

Środki dydaktyczne:

Nasza szkoła” klasa III, część 2, podręcznik do szkoły podstawowej; Nasze ćwiczenia” klasa III, część 2.

 

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat Zaułek słówek  – spółgłoski miękkie.

 1. Przywitanie dzieci. Rozmowa na temat minionych świąt Bożego Narodzenia. Podsumowanie jasełek w wykonaniu całej klasy.
 2. Przypomnienie, wspólnie z uczniami, spółgłosek i samogłosek, zasad zapisywania głosek miękkich. Głoska i jako znak zmiękczenia, rozróżnienie zapisu spółgłoski miękkiej przed inną spółgłoską i przed samogłoską.
 3. Podział wyrazów na sylaby, liczenie głosek i liter w wyrazach. Układanie wyrazów z sylab i zdań z wyrazów.
 4. Zapisywanie liczb słowami oraz ułożonych zdań z wybranymi liczebnikami i rzeczownikami.

II jednostka lekcyjna:

Temat : Ogień.

 1. Czytanie wiersza N. Usenko „Ogień”; rozmowa sprawdzająca rozumienie tekstu; dobieranie ilustracji do fragmentów utworu.
 2. Tworzenie mapy skojarzeń do hasła ogień. Przymiotnikowe określenia rzeczownika ogień.
 3. Pogadanka na temat: Kiedy ogień jest pożyteczny, a kiedy niszczycielski? – zapisywanie  przykładów. Rozwijanie zdania.
 4. Dyskusja o pracy strażaka – pozytywne i negatywne jej strony.
 5. Przypomnienie zasad postępowania w niebezpiecznych sytuacjach i numerów alarmowych (m.in. do straży pożarnej) – scenki dramowe.

III jednostka lekcyjna:

Temat  : Miś Ratownik.

 1. Czytanie opowiadanie B. Gawryluk „Miś Ratownik”: ustne streszczenie; propozycje zmiany tytułu; rozmowa o zachowaniu bohaterki w trudnej sytuacji; ocena zachowania bohaterki – przysłówki, pisanie zdań; porządkowanie wydarzeń.
 2. Wspólne pisanie listu do Patrycji – kompozycja listu, wykorzystanie podanego słownictwa. Zarekomendowanie książki B. Gawryluk „Mali bohaterowie” do samodzielnego przeczytania.
 3. Praca domowa ćw. 2, s. 41.
 4. Podsumowanie wiadomości.
 5. Pożegnanie dzieci.

 

 

 

 

 

Leave a Reply