Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 2,

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  8 – 13 stycznia

Nazwa bloku programowego: Edukacja Wczesnoszkolna

Temat : Pogoda

Cele główne:

 • znajomość pojęcia kompas;
 • rozpoznawanie kierunków świata;
 • umiejętność czytania opowiadań ze zrozumieniem;
 • opisywanie rodzajów wiatru.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • czyta tekst opowiadania;
 • uzupełnia zdania;
 • rozszerza zasób słownictwa i struktur składniowych;
 • uczestniczy w rozmowach; prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski;
 • pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii);
 • dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną;
 • rozpoznaje kierunki świata;
 • czyta tekst informacyjny;
 • zna przyrządy służące do pomiaru zjawisk atmosferycznych;
 • nazywa rodzaje wiatru;
 • uważnie słucha opowiadania;
 • tworzy kilkuzdaniową wypowiedź;
 • uczestniczy we wspólnym tworzeniu bajki;
 • uczestniczy w scenkach;
 • zgodnie współpracuje z innymi w zabawie.

Metody:

 • czynne: metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowania aktywnością, metoda zadań;
 • słowne: rozmowy, opowiadania, objaśnienia;
 • oglądowe: utwory literackie.

Środki dydaktyczne:

„Nasze ćwiczenia klasa2” cz.1, Podręcznik część 1B „Nasza Szkoła klasa 2”, zeszyty w 3 linie, kredki, kartki formatu A4.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: O czterech synach mamy pogody

 • „O czterech synach mamy pogody” czytanie opowiadania M. Kownackiej, wskazanie głównych bohaterów, opowiadanie o każdym z nich.
 • Słuchanie tekstu „Cztery kierunki świata”. Rozmowa sprawdzająca rozumienie tekstu, podawanie nazw zawodów, w których jest niezbędna umiejętność określania kierunków.
 • Wyjaśnienie pojęcia kompas, wskazywanie sytuacji, w których może być wykorzystywany. Uzupełnianie zdań wyrazem „kompas” w różnych formach. Uzupełnianie zdań nazwami kierunków geograficznych.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Jak wieje wiatr?

 • Czytanie tekstu informacyjnego w podręczniku. Na podstawie tekstu informacyjnego i własnych obserwacji próba odpowiedzi na pytanie: Jak wykorzystuje się siłę wiatru?
 • Zadania w zeszycie ćwiczeń: nazywanie przyrządów służących do obserwacji pogody, podpisywanie ilustracji. Czytanie informacji o rodzajach wiatrów, podpisywanie zdjęć.
 • Uzupełnianie zdań czasownikami, opisującymi „czynności” wiatru na podstawie ilustracji.
 • Uzupełnianie zdań nazwami zjawisk przyrodniczych: burza, deszcze, wiatr.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Jezioro i gwiazdy

 • Opowiadanie R. Jędrzejewskiej -Wróbel pt.: „Jezioro i gwiazdy”: rozmowa sprawdzająca zrozumienie tekstu (wspomagana pytaniami); porządkowanie wydarzeń oraz zaznaczanie określeń czarnej plamy z opowiadania.
 • Zadanie w zeszycie ćwiczeń: wymyślanie i zapisywanie zdania – zaklęcia budzącego rusałkę.
 • Projektowanie ilustrowanej książeczki „Spacery w wyobraźni”.
 • Teatr dłoni – zabawa cieniem w parach. Wyjaśnienie zwrotu Strach ma wielkie oczy.

Wyszukiwanie rymów do podanych wyrazów – zeszyt

 

Leave a Reply