Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY  II

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  10 – 03 lutego

Nazwa bloku programowego: RODZINA

Cele główne:

 • zapoznanie z pojęciem rodzina wyrazów;
 • dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100;
 • mierzenie linijką oraz centymetrem krawieckim;
 • wiedza na temat znaczenia liczby 0;
 • zapoznanie z zasadami odpowiedniego zachowania się przy stole.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • czyta rymowanki, zwracając uwagę na interpunkcję i intonację;
 • uczestniczy w rozmowach: udziela odpowiedzi, prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski;
 • pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną;
 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej i w świecie dorosłych;
 • zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania;
 • czyta i rozumie teksty dla dzieci;
 • poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych;
 • rozumie, czym jest rodzina wyrazów;
 • zna stopnie pokrewieństwa w swojej rodzinie;
 • liczy po 1 od danej liczby w zakresie 100;
 • zapisuje cyframi i odczytuje liczby do 100;
 • rozumie dziesiątkowy system pozycyjny;
 • rozwiązuje zadania tekstowe;
 • odczytuje wynik pomiaru na linijce;
 • porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 100, używa znaków >, <, =;
 • dodaje i odejmuje pełne dziesiątki i jednakowe składniki w zakresie 100;
 • wykonuje łatwe obliczenia pieniężne;
 • zna monety i banknoty, które są w obiegu.

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań, metoda ćwiczeń;
 • słowne: rozmowy,opowiadania, zagadki, objaśnienia, instrukcje, uczenie wierszy, metody żywego słowa;
 • oglądowe: obserwacja i pokaz: przedmioty i czynności; udostępnianie sztuki: utwory literackie.

Środki dydaktyczne:

„Nasze ćwiczenia klasa2” cz.2,„Podręcznik część 2„Nasza Szkoła klasa 2”,zeszyty w 3 linie,„Nasze ćwiczenia. Matematyka” cz. 2, plastikowe sztućce i talerzyk oraz serwetki, centymetr krawiecki, zdjęcia polskich banknotów.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Przy stole

 1. Słuchanie wiersza M. Brykczyńskiego „Przy stole”, rozmowa o zasadach zachowania się przy stole.
 2. Zapisanie zasad przedstawionych na ilustracji, wyrażanie własnej opinii o zachowaniu się
 3. Omówienie sposobu nakrywania do stołu, ułożenia sztućców. Wpisywanie odpowiednich wyrazów określających położenie przedmiotów na ilustracji (stosunki przestrzenne).
 4. Swobodne wypowiedzi na temat znaczenia zasad savoir vivre’u w życiu codziennym.
 5. Przypomnienie zasad racjonalnego odżywiania się w czasie zimy.

II jednostka lekcyjna:

Temat:  Zaułek słówek – rodziny wyrazów

 1. Omówienie ilustracji z użyciem rodziny wyrazu Pisanie zdań o wymarzonym domu.
 2. Czytanie wyrazów zapisanych w ciągu oraz tworzenie rodziny wyrazów do wyrazu podstawowego. Wyszukiwanie wyrazu podstawowego w wyrazach z tej samej rodziny i pisanie wyrazów należących do tej samej rodziny.
 3. Pisownia wyrazów z wymianą ó na o – układanie zdań z wyrazami z ó.
 4. Szukanie wyrazów z rodziny wyrazu zwierzę.
 5. Powtórzenie nazw stopni pokrewieństwa – dzieci uzupełniają luki w zdaniach wyrazami zrodziny wyrazu
 6. Samodzielne układanie i pisanie zdań przez dzieci z wybranymi wyrazami.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Tajemnicza liczba 0

 1. Analiza sytuacji przedstawionych na ilustracjach w podręczniku.
 2. Nauczyciel zaznajamia dzieci ze znaczeniem liczby 0 w zapisach liczbowych, a także roli zera na miarce centymetrowej. Mierzenie wzrostu dzieci oraz zapisywanie tych pomiarów.
 3. Zapisywanie i odczytywanie liczb dwucyfrowych – liczba dziesiątek i jedności. Uzupełnianie ciągów liczbowych. Liczenie po jeden od wskazanej liczby w zakresie 100.
 4. Zapoznanie z zapisem liczb za pomocą znaków rzymskich.
 5. Przypomnienie pojęcia liczby parzystej oraz nieparzystej.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Liczymy dziesiątkami, czyli jak?

 1. Liczenie elementów po dziesięć. Rozwiązywanie zadań tekstowych – liczenie pełnymi dziesiątkami.
 2. Porównywanie pełnych dziesiątek – znaki >,<,=.
 3. Rozwiazywanie zagadek matematycznych – wyodrębnianie zbiorów zgodnie z podanymi warunkami.
 4. Proste obliczenia pieniężne – zabawa w rozmienianie banknotów polskich.
 5. Zadanie pracy domowej.

Leave a Reply