Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA:  mgr Katarzyna Rutkowska

Lekcja  14 – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Poznajemy kontynenty – Ameryka Południowa.

Cele główne:

 • poznanie ciekawych krajobrazów Ameryki Południowej;
 • rozwijanie zainteresowania podróżami;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych;
 • poszerzanie zakresu słownictwa i struktur zdaniowych.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • czyta i rozumie teksty informacyjne dla dzieci;
 • wskazuje w tekście odpowiednie fragmenty;
 • czyta wiersz zwracając uwagę na właściwą intonację;
 • tworzy kilkuzdaniową wypowiedź ustną i pisemną;
 • uczestniczy w rozmowach, odwołując się do ilustracji, tekstów i własnych przemyśleń;
 • rozumie pojęcia litera, wyraz, zdanie;
 • wie, gdzie leży Ameryka Południowa i jakie kraje się tam znajdują;
 • pisze nazwy geograficzne wielką literą;
 • pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną;
 • rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta i rośliny egzotyczne;
 • zna nazwiska znanych odkrywców;
 • porównuje dowolne liczby w zakresie 1000;
 • dokonuje obliczeń matematycznych do 1000;
 • potrafi wykonać rysunek symetryczny.

Metody:

 • podające – pogadanka, tekst informacyjny;
 • aktywizujące – dyskusja;
 • praktyczne- pokaz, ćwiczenia przedmiotowe.

Środki dydaktyczne:

Nasza szkoła” klasa III, część 3B, podręcznik do szkoły podstawowej; Nasze ćwiczenia” klasa III, część 3.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat:   Podróże z Obieżyświatem – Ameryka Południowa.

 1. Przywitanie dzieci.
 2. Przypomnienie wiadomości z ostatnich zajęć. Omówienie wyników testu z części mowy.
 3. Sprawdzenie pracy domowej.
 4. Czytanie wspólnie z uczniami tekstów informacyjnych „Ameryka Południowa”: omawianie zadań poszczególnych grup; czytanie informacji o ciekawych obiektach, zwierzętach; wyszukiwanie innych ciekawostek o tym kontynencie, wskazywanie na mapie Ameryki Południowej.
 5. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń s.84-85. Nazwy zwierząt – dekodowanie, rebus. Porządkowanie opisu lamy. Kraje tworzące Amerykę Południową.

II jednostka lekcyjna:

Temat:  Odkrywcy.

 1. Czytanie wiersza M. Brykczyńskiego „Odkrywcy”: rozmowa na temat wielkich odkryć, wyszukiwanie fragmentów, nazwiska podróżników; pokazywanie na mapie świata odkrytych przez nich miejsc. Uzupełnianie notatki o K. Kolumbie na podstawie tekstu i mapy; odpowiedzi na pytania na podstawie tekstu.
 2. Wyjaśnianie zdania Podróże kształcą – krótka notatka.
 3. Ustalanie znaczenia wyrazów z tej samej rodziny i tworzenie rodziny wyrazu podróż. Formy czasowników w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym.
 4. Wykonanie zdań w zeszycie ćwiczeń s. 86-87.
 5. Praca domowa ćw. 3, s. 87.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Obliczenia matematyczne.

 1. Liczenie jednościami, dziesiątkami w zakresie 1000; porównywanie liczb.
 2. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000 – rozumienie pozycji cyfry w zapisie liczbowym.
 3. Wyjaśnienie co to jest symetria; wykonywanie rysunków symetrycznych.
 1. Podsumowanie wiadomości.
 2. Pożegnanie dzieci.

 

Leave a Reply