Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY  2

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  15 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego:PROJEKT „ZDROWIE”

Cele główne:

 • poznanie nazw lekarzy różnych specjalności;
 • czytanie tekstu ze zrozumieniem oraz odpowiadanie na pytania do tekstu;
 • zaznajomienie z pisownią wyrazów z wymianą rz–r;
 • nauka piosenek oraz wierszy z okazji Dnia Mamy i Taty;
 • tworzenie upominków dla mamy oraz taty.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji;
 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje;
 • czyta wiersz, uwzględniając interpunkcję i intonację;
 • uczestniczy w rozmowach, odpowiada na pytania, prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski;
 • poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych;
 • pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną;
 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych;
 • współpracuje z innymi w różnych sytuacjach;
 • wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka;
 • zna nazwy niektórych specjalności lekarskich;
 • wie, czym zajmuje się aptekarz;
 • rozwiązuje krzyżówki, rozumie sens kodowania i dekodowania informacji;
 • czyta tekst o zdrowiu;
 • potrafi wymienić wyrazy w kolejności alfabetycznej;
 • zna zasadę pisowni nie z czasownikami;
 • śpiewa piosenki oraz recytuje wiersze z okazji Dnia Mamy i Taty.

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań, metoda ćwiczeń;
 • słowne: rozmowy,opowiadania, zagadki, objaśnienia, instrukcje, uczenie wierszy, piosenek;
 • oglądowe: przykład osobisty nauczyciela; udostępnianie sztuki: utwory literackie, utwory muzyczne, dzieła sztuki teatralnej.

Środki dydaktyczne:

„Nasze ćwiczenia klasa2” cz.3, Podręcznik część 3„Nasza Szkoła klasa 2”,zeszyty w 3 linie, głośniczek, telefon.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: W szpitalu

 1. Opowiadanie R. Jędrzejewskiej -Wróbel „W szpitalu” – rozmowa kierowana pytaniami, powody „szpitalnego zdziwienia” – wyszukiwanie fragmentów tekstu. Zabawa w skojarzenia ze słowem choroba.
 2. Wiersz M. Brykczyńskiego „Jak się masz… w szpitalu? O prawach małego pacjenta”. Nazywanie lekarzy różnych specjalności. Odkodowanie hasła (nazwy chorób), wyjaśnienie pojęcia stetoskop.
 3. Układanie zdań z wybranymi związkami wyrazów (przymiotnikami i rzeczownikami). Nazwy wykonawców zawodów, pisownia wyrazów z wymianą rz–r. Rodzina wyrazu choroba – ćwiczenia w pisaniu.
 4. Omawianie zasad zachowania się podczas wizyty w szpitalu. Pogadanka na temat zakazu samodzielnego zażywania lekarstw.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Jak dbać o zdrowie?

 1. „Jak dbać o zdrowie?” –czytanie ze zrozumieniem, wyodrębnianie myśli przewodniej. Rozmowa na temat tego, dlaczego zdrowie jest ważne dla człowieka? – burza mózgów.
 2. Omówienie ilustracji z podręcznika. Udzielanie odpowiedzi na pytanie Jak należy postępować, żeby nie zachorować?
 3. Pisownia nie z czasownikami. Samodzielne układanie zdań i ich zapisywanie. Rozwiązywanie krzyżówki. Nazwy przedmiotów służących do dbania o higienę – układanie w kolejności alfabetycznej.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Próba przedstawienia z okazji Dnia Mamy i Taty

 1. Nauka piosenek z okazji Dnia Mamy i Taty.
 2. Recytowanie wierszy przez dzieci.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Wykonanie prezentów z okazji Dnia Mamy i Taty

 1. Dzieci wykonują upominki dla rodziców.

Leave a Reply