Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie literackie.

Temat: Środki stylistyczne.

Cele główne:

 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu teorii literatury, które przygotowują do odbioru, analizy i interpretacji tekstów literackich oraz sprzyjają rozumieniu zjawisk literackich i kulturowych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, co to jest i jakie funkcje w tekście literackim pełni środek stylistyczny;
 • Umie wskazać i wymienić podstawowe środki stylistyczne;
 • Wskazuje i sam tworzy epitety;
 • Wie, jak rozpoznać porównania;
 • Wie, co to metafora, jaką pełni funkcję i sprawnie rozpoznaje metafory w tekście;
 • Wskazuje w tekście i sam tworzy wyrazy dźwiękonaśladowcze;
 • Potrafi odnaleźć zdrobnienia i powtórzenia.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Kosz i walizka.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy V „Słowa na start”, wybrane teksty literackie

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Rodzaje i funkcje środków stylistycznych.

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Powtórzenie wiadomości o odmianie czasownika;
 3. Przypomnienie wiadomości o środkach stylistycznych;
 4. Rozpoznawanie epitetów, metafor, porównań, onomatopei, powtórzeń i zdrobnień;
 5. Podsumowanie wiadomości i zadanie domowe s. 148-149.

 

Leave a Reply