Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie literackie.

Temat: Rozumienie tekstu czytanego.

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów;
 • Kształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy o literaturze, teatrze, filmie, mediach;
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru innych tekstów kultury.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi przeczytać tekst kultury ze zrozumieniem;
 • Umie odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi odróżnić stwierdzenia prawdziwe od fałszywych;
 • Wie, jak napisać list oficjalny.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego do klasy VI „Słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Czytamy ze zrozumieniem.

 1. Powitanie i sprawdzenie pracy domowej;
 2. Powtórzenie wiadomości – pisownia wyrazów z przeczeniem „nie”;
 3. Głośne przeczytanie tekstu „Czytajmy dzieciom” s. 62;
 4. Rozwiązywanie zadań do tekstu.

Leave a Reply