Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  4 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat: Ewolucja

Cele główne:

 • Umiejętność scharakteryzowania pojęcia- ewolucja oraz zapoznanie się z jej dowodami.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić znaczenie słowa- „ewolucja”;
 • Umie scharakteryzować skamieniałości jako dowód na istnienie działalności organizmów oraz potrafi opisać proces powstawania skamieniałości;
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie- „ogniwo pośrednie” w odniesieniu do teorii ewolucji;
 • Zna poszczególne gatunki organizmów będące żywymi skamieniałościami;
 • Potrafi opisać struktury homologiczne i analogiczne gatunków.

Metody:

 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Ewolucja i jej dowody

 1. Omówienie ewolucji oraz dowodów świadczących o jej przebiegu;
 2. Charakterystyka szczątków i śladów działalności organizmów;
 3. Omówienie powstawania skamieniałości;
 4. Poznanie szczątków form pośrednich jako potwierdzenie teorii ewolucji;
 5. Wskazanie gatunków organizmów będących reliktami, czyli żywymi skamieniałościami.

 

 

Leave a Reply