Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  7 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Wypowiedzi pisemne: sprawozdanie

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnych;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego pisania zgodnego z zasadami pisowni polskiej;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie i rozumie, co to jest sprawozdanie;
 • Dostrzega zależności między poszczególnymi częściami kompozycyjnymi sprawozdania;
 • Odróżnia w planie sprawozdania elementy istotne od nieistotnych;
 • Tworzy plan sprawozdania;
 • Wykorzystuje wskazówki i rady w trakcie tworzenia sprawozdania;
 • Pisze poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym;
 • Objaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w omawianych tekstach.

Metody:

 • Wykład informacyjny;
 • Pogadanka;
 • Rozmowa kierowana.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Słowa na start”, fragment filmu o Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Piszemy sprawozdanie z wycieczki.

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Kartkówka – mity greckie;
 3. Zapoznanie się z informacjami dotyczącymi sprawozdania;
 4. Pokaz fragm. filmu o Centrum Nauki Kopernik w Warszawie;
 5. Prezentacja przykładowego sprawozdania z CNK;
 6. Ćwiczenia praktyczne w odniesieniu do przerobionego materiału;
 7. Zadanie domowe ćw. 3, 4 i 5 ze str. 119 zeszyt ćwiczeń.

Leave a Reply