Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  7 – 12 stycznia 

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Wypowiedzi pisemne: sprawozdanie

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnych;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego pisania zgodnego z zasadami pisowni polskiej;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wymienia płynnie części składowe sprawozdania;
 • Dostrzega zależności między poszczególnymi częściami kompozycyjnymi sprawozdania;
 • Odróżnia w planie sprawozdania elementy istotne od nieistotnych;
 • Tworzy plan sprawozdania;
 • Wykorzystuje wskazówki i rady w trakcie tworzenia sprawozdania;
 • Pisze poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym;

Metody:

 • Pogadanka;
 • Rozmowa kierowana;
 • Aktywizujące.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VI „Słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Utrwalenie reguł dotyczących pisania sprawozdania

 1. Powitanie i sprawdzenia zadania domowego;
 2. Przypomnienie reguł redagowania sprawozdania;
 3. Układanie planu sprawozdania;
 4. Ćwiczenia praktyczne. Praca w grupach;
 5. Zadanie domowe.

Leave a Reply