Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 10 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Podsumowanie dotychczasowych treści – sprawdzian, Zaułek słówek – zdanie pojedyncze i zdanie złożone, Jak zwierzęta spędzają zimę? Szkielet człowieka

Cele główne: Zapoznanie:

 • Z tworzeniem zdań pojedynczych i złożonych;
 • Ze szkieletem człowieka;
 • Ze sposobami zimowania zwierząt;
 • Z gatunkami ptaków pozostającymi na zimę w Polsce;
 • Z gatunkami ptaków, które odlatują na zimę do ciepłych krajów.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Układa zdania proste i zdania złożone zgodnie z poznanymi zasadami;
 • Nazywa podstawowe części szkieletu człowieka;
 • Wie, ile kości ma szkielet człowieka;
 • Nazywa sposoby zimowania zwierząt;
 • Nazywa gatunki ptaków odlatujących na zimę do ciepłych krajów;
 • Nazywa gatunki ptaków pozostających w Polsce na zimę;
 • Zna sposoby pomagania zwierzętom zimą.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Zagadki rysunkowe;
 • Mapa mentalna;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 2, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.2,wklejka do zeszytu, karty trójdzielne pt. „Zimujące zwierzęta”, karty trójdzielne pt. „ ptaki odlatujące na zimę”, karty trójdzielne pt. „ptaki pozostające w Polsce na zimę”, karty ze zdaniami pojedynczymi i złożonymi, karty trójdzielne pt. „budowa szkieletu”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Podsumowanie dotychczasowych treści – sprawdzian

 1. Zapoznanie uczniów z treścią zadań na sprawdzianie;
 2. Pisanie sprawdzianu.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Zaułek słówek – zdania pojedyncze i zdania złożone

 1. Omówienie zasad tworzenia zdań pojedynczych i złożonych;
 2. Ćwiczenia praktyczne;
 3. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Jak zwierzęta spędzają zimę?

 1. Praca z kartami trójdzielnymi dotyczącymi zimowania zwierząt oraz gatunków ptaków pozostających w Polsce na zimę i wylatującymi do ciepłych krajów;
 2. Wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń;
 3. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu.

IV jednostka lekcyjna: 

Temat: Szkielet człowieka?

 1. Przedstawienie budowy szkieletu człowieka;
 2. Ćwiczenia praktyczne dotyczące tematu;
 3. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu;
 4. Rozdanie wklejek do zeszytu.

Leave a Reply