Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  9 – 26 stycznia 

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Czasownik

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Rozpoznaje czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Rozpoznaje rodzaj czasowników w czasie przeszłym;
 • Określa formę gramatyczną czasowników w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Dokonuje odmiany czasowników w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Stosuje w zdaniach czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Potrafi odróżnić formę prostą od złożonej w czasie przyszłym.

Metody:

 • Rozmowa kierowana;
 • Ćwiczeń praktyczne;
 • Zabawy aktywizujące z przysłowiami.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy IV „Nowe słowa na start”, karteczki z formami czasownika w czasie przeszłym i przyszłym.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Odmiana czasownika w czasie przeszłym i przyszłym

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Ćwiczenia utrwalające – zamiany formy osobowej na nieosobową i odwrotnie;
 3. Omówienie nowych wiadomości o odmianie czasownika przez rodzaje;
 4. Ćwiczenia praktyczne;
 5. Zabawa w czasowniki w przysłowiach;
 6. Zadanie domowe z zeszytu ćwiczeń.

Leave a Reply