Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  9 – 26 stycznia 

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie literackie i kulturowe

Temat: Teatr i sztuka dramatyczna

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnych i ustnych;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Rozwijanie zainteresowania kulturą teatralną.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, kiedy narodził się i do czego służył teatr i sztuka dramatyczna;
 • Rozumie, czym charakteryzuje się dramat jako podstawowy rodzaj literacki;
 • Zna i rozumie takie terminy, jak: kulisy, scena, akt, sufler;
 • Potrafi analizować utwór liryczny;
 • Wie, jak właściwie zachować się w teatrze;
 • Potrafi pracować z tekstem literackim i rozwiązywać zdania z nim związane.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Rozmowa kierowana;
 • Praca z tekstem literackim.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Słowa na start”, infografika – teatr od kulis

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Świat jest teatrem, a my jego aktorami. Czym jest teatr i sztuka teatralna?

 1. Powitanie i sprawdzenia zadania domowego;
 2. Głośne przeczytanie i analiza wiersza J. Kulmowej „Po co jest teatr”;
 3. Przedstawienie i omówienie infografiki: teatr od kulis;
 4. Wyjaśnienie podstawowych terminów związanych z teatrem i sztuką dramatyczną;
 5. Rozwiązanie testu sprawdzającego poznane wiadomości;
 6. Przeczytanie tekstu G. Kasdepke „Teatr”;
 7. Pogadanka na temat właściwego zachowania się w teatrze.

II jednostka lekcyjna:  

Temat: Czytanie ze zrozumieniem tekstu literackiego

 1. Nawiązanie do tematu poprzedniej lekcji i przypomnienie wiadomości;
 2. Głośne przeczytanie z podziałem na role fragm. opowiadania S. Mrożka „Artysta”;
 3. Samodzielne rozwiązywanie zadań do tekstu;
 4. Wspólne sprawdzenie poprawności wykonanych zdań;
 5. Zadanie domowe: Pisemnie ćw. 8 s. 117.

Leave a Reply