Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 13 – 9 marca 

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe i literackie

Temat: Omówienie i poprawa egzaminu klasyfikacyjnego

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi czytać tekst literacki ze zrozumieniem;
 • Rozumie polecenia i zadania, które ma wykonać;
 • Wie, co oznacza rozbiór gramatyczny zdania;
 • Zna podstawowe terminy z zakresu wiedzy o literaturze;
 • Pod kierunkiem nauczyciela i samodzielnie rozwiązuje polecenia z zakresu wiedzy o języku;
 • Zna zasady zredagowania sprawozdania z wycieczki szkolnej.

Metody:

 • Wyjaśnienie;
 • Ćwiczenia praktyczne.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V, arkusze egzaminacyjne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Poprawiamy egzamin klasyfikacyjny i utrwalamy wiedzę o języku polskim

 1. Powitanie;
 2. Omówienie wyników i poprawa egzaminu klasyfikacyjnego;
 3. Wykonanie zadania pisemnego na podstawie testu.

Leave a Reply