Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 15 – 6 kwietnia 

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie literackie

Temat: Świat fantazji, Spotkanie z lekturą

Cele główne:

 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartościami.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Odczytuje fragmenty tekstu;
 • Omawia postaci, wydarzenia i inne elementy świata przedstawionego w tekście;
 • Określa przeżycia bohaterów;
 • Określa wartości wskazane w utworze jako najważniejsze;
 • Wypowiada własne zdanie na temat wartości wskazanych w utworze;
 • Potrafi argumentować swoją wypowiedź;
 • Wie, co to jest zdanie i równoważnik zdania, jakie wyróżniamy zdania ze względu na cel wypowiedzi;
 • Wie, co to są związki wyrazowe, związek główny, poboczny, wyraz nadrzędny, podrzędny.

Metody:

 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka;
 • Ćwiczenia aktywizujące.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V „Nowe słowa na start”, materiały pomocnicze – zdanie w języku polskim (grafika).

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Dlaczego warto czytać książki?

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego (recytacja).
 2. Głośna lektura tekstu „The Pagemaster” i wyjaśnienie imienia głównego bohatera.
 3. Zapoznanie się z nowymi pojęciami.
 4. Ustne streszczenie utworu.
 5. Ustosunkowanie się do rady Pagemastera.
 6. Dyskusja nt. korzystania z biblioteki i czytania książek.
 7. Wyjaśnienie co to jest zdanie, jakie mamy rodzaje zdań i co to są związki wyrazowe.
 8. Zadanie domowe: napisać krótkie uzasadnienie: Jaką wartość ma czytanie książek? oraz przeczytać z podręcznika wiadomości o wypowiedzeniach i związkach wyrazowych.

Leave a Reply