Konspekt


KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja  15 – 6 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Wielkanoc tuż, tuż!

Cele główne:

 • Umiejętność swobodnego wypowiadania się na konkretny temat oraz czytania na forum klasy ;
 • Wzbogacanie słownictwa;
 • Zapoznanie z terminami związanymi z Wielkanocą;
 • Umiejętność zredagowania krótkiego tekstu związanego z tematem.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wypowiadać się na temat wskazany przez nauczyciela używając bogatego słownictwa;
 • Głośno czyta na forum;
 • Potrafi zredagować krótki tekst związany z tematem;
 • Potrafi nazwać konkrety związane z Wielkanocą.

Metody:

 • Opowiadania;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt, Ilustracje związane z tematem, Tekst do przeczytania związany z tematem

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wielkanoc tuż, tuż!

 1. Wypowiedzi na temat Wielkanocy i tradycji w rodzinach;
 2. Próby odpowiedzi na pytanie: Co jest charakterystyczne i związane z Wielkanocą;
 3. Zapoznanie z tekstem o Wielkanocy i dyskusja na ten temat;
 4. Tworzenie krótkiego tekstu życzeń Wielkanocnych oraz prezentacja na forum.

 

Leave a Reply