Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 6 – 20 LISTOPADA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Jak napisać dobrą charakterystykę.

Cele główne:

  • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
  • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Wie, co to jest charakterystyka;
  • Rozpoznaje pisaną charakterystykę postaci;
  • Analizuje wzorcową charakterystykę;
  • Wskazuje elementy kompozycyjne charakterystyki;
  • Gromadzi i porządkuje materiał do charakterystyki;
  • Rozróżnia charakterystykę statyczną i dynamiczną;
  • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Pochodzenie frazeologizmów ma rozmaite źródła np. mitologia, Biblia, zwierzęta, przysłowia itd. Proszę o wypisanie w zeszycie co najmniej 4 dowolnych frazeologizmów (z wyjaśnieniem, co one znaczą) według kryterium pochodzenia tzn. jeden frazeologizm biblijny, jeden mitologiczny, jeden z życia codziennego oraz jedno przysłowie.

Leave a Reply