Konspekt zajęć

LEKCJA 1- 16 WRZEŚNIA

Nazwa bloku programowego : Biologia 

Temat: Biologia jako nauka – Komórkowa budowa organizmów- Hierarchiczna budowa organizmu

Cele główne:

 • uczeń – rozumie specyfikę biologii jako dziedziny nauki,
 • zna elementy hierarchicznej budowy organizmów

Cele szczegółowe:

 • uczeń – potrafi wymienić wspólne cechy organizmów żywych
 • rozumie pojęcia obserwacji i doświadczenia naukowego
 • potrafi wymienić elementy składowe komórki
 • zna rodzaje tkanek zwierzęcych

Metody pracy:

 • pogadanka
 • elementy wykładuŚrodki dydaktyczne:
 • podręcznik
 •  ilustracje
 • wykresy
 • ćwiczenia

Przebieg lekcji:

1. Wprowadzenie pojęcia dziedziana naukowa
2. Omówienie pojęć obserwacji i doświadczenia oraz ich zastosowania naukowego
3. Omówienie pojęcia komórki jako części składowej organizmu
4. Wprowadzenie pojęcia tkanki i jej rodzajów

Podsumowanie:
Ćwiczenia sprawdzające stopień przyswojenia nowych pojęć przez uczniów.