Konspekt zajęć

 

LEKCJA 16 WRZEŚNIA

Nazwa bloku programowego: Język Polski
Temat: Twórca i jego dzieło. Adam Mickiewicz – poeta polski. „Stepy akermańskie” – analiza utworu.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z postacią Adama Mickiewicza i jego twórczością
 • Poznanie cech sonetu jako utworu lirycznego o regularnej budowie

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna podstawowe wiadomości o życiu i twórczości Adama Mickiewicza
  umie wskazać cechy sonetu
 • Potrafi wskazać w tekście literackim metaforę i ją wytłumaczyć

Metody pracy:

 • słowna – wykład, pogadanka
 • problemowa – zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi
 • dźwiękowa – interpretacja muzyczna dzieła literackiego

Środki dydaktyczne:

 • Podręcznik do klasy VII Słowa na Start
 • Ścieżka dźwiękowa „Stepów akermańskich” we współczesnej interpretacji

Przebieg zajęć:
1. Wykład o życiu i twórczości Adama Mickiewicza
2. Budowa sonetu
3. Czytanie i interpretacja utworu lirycznego
4. Ćwiczenia podsumowujące