Konspekt zajęć

LEKCJA 1- 16 WRZEŚNIA

Nazwa bloku programowego :„Z historią na Ty”

Temat : Historia – nauka o przeszłości

Cele główne :

  •  poznanie cech historii jako nauki
  •  omówienie roli historii w poznaniu cywilizacji

Cechy szczegółowe :

  •  uczeń potrafi podać prostą definicję historii jako nauki
  •  rozróżnia pojęcia postaci historycznej i postaci baśniowej
  •  rozróżnia pojęcia przyczyny i skutku
  • potrafi wymienić rodzaje źródeł historycznych i podać ich przykłady

Środki dydaktyczne :

  • ilustracje
  • przykłady materialnych źródeł historycznych

Przebieg lekcji: 

1. Wprowadzenie do historii jako dziedziny nauki

2. Poznanie roli historii w badaniuu przeszłości

3. Prezentacja pojęcia źródło historyczne i jego rodzaje

4. Omówienie roli i sposobu pracy archeologa.

Podsumowanie: 

Zgadywanka z wykorzystanie źródeł historycznych.