Konspekt zajęć

LEKCJA 1 – 16 WRZEŚNIA

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna
Temat: Wesoło i bezpiecznie

Cele główne:

 • wzmacnianie więzi społecznych grupy;
 • wypowiadanie się na temat;
 • wprowadzenie dużej i małej litery „O”, drukowanej i pisanej;
 • analiza i synteza głoskowa wyrazów;
 • poznanie różnic miedzy głoską a literą;
 • wyróżnianie głosek na początku wyrazu, w środku i na końcu.

Cele szczegółowe:

 • dziecko nawiązuje pozytywne relacje z rówieśnikami;
 • potrafi się zaprezentować na forum grupy ;
 • wzmacnia odporność emocjonalną, pokonuje swoja nieśmiałość;
 • potrafi słuchać uważnie wypowiedzi innych osób;
 • tworzy spójne wypowiedzi, poprawne gramatycznie;
  utrwala znajomość drukowanej litery „O” małej i dużej;
 • rozpoznaje literę „o” jako samogłoskę
 • uczy się zapisywać w liniaturze literę „o”, „O”;
 • dzieli na sylaby i na głoski wybrane wyrazy;
 • potrafi wyodrębnić głoskę „O” na początku wyrazu, w środku i na końcu;

Metody:

 • słowna;
 • podająca;
 • aktywizujące: Metoda Dobrego Startu.
 • ćwiczeń praktycznych;
  aktywizujące: Metoda Dobrego Startu.

Środki dydaktyczne:

 • pamiątki z wakacji przyniesione przez dzieci,
 • sznurowadło,
 • zeszyt do kaligrafii ( klasa O),
 • tablica demonstracyjna „Litery”, „Od wierszyka do literki” Metoda Dobrego Startu,

Przebieg:
Pierwsza jednostka lekcyjna:

 • Powitanie
  „Oto ja” – zaprezentowanie się uczniów na forum grupy, przedstawienie swojego imienia, zainteresowań
 • „Wspomnień czar” prezentacja pamiątek z wakacji, wypowiadanie się na temat minionych wakacji ( dla chętnych uczniów).
 • Poznajemy litery-nauczyciel prezentuje literę „o” i „O” drukowaną i pisaną, następnie uczniowie piszą palcem tą literę w powietrzu, układają ze sznurowadła obraz graficzny litery „o”.
 • Nauczyciel pokazuje zapis litery „o”, „O” w liniaturze, uczniowie piszą literę w ze-szycie do kaligrafii.
 • Nauczyciel rozdaje kartę pracy Metody Dobrego Startu, dzieci podkreślają w wyrazach literę „o”, „O”.
 • Dzieci dzielą na sylaby wyrazy z zaznaczona literą „o”, następnie dzielą na głoski, próbują wyodrębnić głoskę „o” na początku wyrazu, w środku i na końcu.
 • Dzieci poznają różnicę pomiędzy głoską a literą.
 • Pożegnanie.