J.POLSKI

KONSPEKT DLA KLASY V
OPRACOWAŁA : dr Maria Kabata

LEKCJA 2 – 30 września

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

TEMAT: Plan wydarzeń

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów z postacią Adama Mickiewicza;
 • powtórzenie wiadomości o wyrazach pokrewnych;
 • poznanie nowej formy wypowiedzi- plan ramowy i plan szczegółowy.

Cele szczegółowe – uczeń:

 • zna postać Adama Mickiewicza;
 • potrafi podać przykłady wyrazów pokrewnych;
 • umie podać cechy planu ramowego i szczegółowego;
 • wie jak budować plan.

Metody pracy:

 • rozmowa kierunkowa
 • wykład
 • ćwiczenia praktyczne
 • praca z tekstem

Środki dydaktyczne: 

podręcznik do języka polskiego, karty pracy

PRZEBIEG I jednostka lekcyjna:

Temat: Planujemy, więc układamy plan – znaczenia wyrazów pokrewnych.

 1. Krótkie wprowadzenie o osobie Adama Mickiewicza.
 2. Poznanie pojęcia wyrazy pokrewne na przykładzie plan – planowanie.
 3. Omówienie zasad tworzenia planu.
 4. Ćwiczenia w układaniu planów ramowych i szczegółowych.

ZADANIE DOMOWE: napisanie planu do tekstu w książce.