J. POLSKI

KONSPEKT DLA KLASY IV
OPRACOWAŁA : dr Maria Kabata

LEKCJA 2 – 30 WRZEŚNIA

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat : Rodzaje zdań 

Cele główne:

 • przypomnienie podstawowych wiadomości o budowie zdania;
 • poznanie zasad odmiany rzeczownika w języku polskim.

Cele szczegółowe  – uczeń:

 • umie określić i wskazać w tekście różne rodzaje zdań;
 • potrafi budować trzy rodzaje zdań;
 • rozumie rolę rzeczownika w wypowiedziach;
 • zna przypadki deklinacyjne w języku polskim.

 

Metody pracy:

 • pogadanka,
 • rozmowa,

Środki dydaktyczne: 

podręcznik do klasy IV Słowa na Start, karty pracy, pocztówka

Przebieg I jednostka lekcyjna 

Temat: Zdania oznajmujące, rozkazujące i pytające w języku polskim. Do czego służy nam rzeczownik.

 1. Przypomnienie wiadomości o budowie zdania.
 2. Ćwiczenia utrwalające znajomość budowy zdania.
 3. Poznanie najważniejszych informacji o rzeczowniku i jego deklinacji.
 4. Ćwiczenia gramatyczne.

Zadanie domowe:  ćwiczenia utrwalające zdobyte wiadomości gramatyczne.