Historia

KONSPEKT DLA KLASY VII

OPRACOWAŁ: Piotr Kabata

Lekcja 2 – 30 września

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Europa po kongresie wiedeńskim.

Cele główne:

  • wprowadzenie do epoki rozbiorowej.

Cele szczegółowe:

  • uczeń wymienia przyczyny upadku Rzeczpospolitej;
  • uczeń przedstawia okoliczności zwołania Kongresu Wiedeńskiego;
  • uczeń potrafi scharakteryzować losy ziem polskich po kongresie.

Metody:

  • pogadanka z elementami wykładu.

Środki dydaktyczne: podręcznik, mapa historyczna.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Europa i ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim.

  1. Charakterystyka osiągnięć oświecenie w dziedzinie sprawowania władzy.
  2. Skutki epoki napoleońskiej.
  3. Kongres Wiedeński i jego skutki dla Europy i ziem polskich.