Historia

KONSPEKT DLA KLASY V

OPRACOWAŁ: Piotr Kabata

Lekcja 2 – 30 września

Nazwa bloku programowego:  Historia

Temat: Początki państwa polskiego.

Cele główne:

  • wprowadzenie do historii Polski.

Cele szczegółowe:

  • uczeń wymienia nazwy plemion słowiańskich zjednoczonych przez Mieszka I;
  • uczeń potrafi krótko scharakteryzować dokonania Mieszka I i
    Bolesława Chrobrego;
  • uczeń wyjaśnia przyczyny i skutki wprowadzenia chrześcijaństwa w
    państwie Piastów;
  • uczeń wskazuje na mapie położenie państwa pierwszych Piastów.

Metody:

  • pogadanka z elementami wykładu.

Środki dydaktyczne:

mapa historyczna, ilustracje, film animowany „Historia Polski” T. Bagiński.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Początki Polski, Mieszko I i chrzest Polski.
             Bolesław Chrobry i Zjazd Gnieźnieński.

1.Plemiona słowiańskie i ich zjednoczenie przez Mieszka I.
2.Chrzest państwa piastowskiego.
3.Podboje Bolesława Chrobrego.
4.Zjazd Gnieźnieński i jego znaczenie.