Historia

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁ: Piotr Kabata

Lekcja 2 – 30  września

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Historia Polski

Cele główne:

 • wprowadzenie pojęć ojczyzna, ojcowizna, naród, patriotyzm.

Cele szczegółowe:

 • uczeń potrafi samodzielnie wykonać i zaprezentować drzewo genealogiczne swojej rodziny;
 • uczeń rozróżnia pojęcia ojczyzna i mała ojczyzna;
 • uczeń rozumie pojęcie patriotyzmu i wskazuje przykłady postaw patriotycznych;
 • uczeń definiuje pojęcie naród;
 • uczeń zna polskie symbole narodowe i ich dzieje.

Metody:

 • słowne :pogadanka;
 • praca z tekstem źródłowym.

Środki dydaktyczne: podręcznik, mapa historyczna, nagranie dźwiękowa hymnu polskiego.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Historia wokół nas. Mieszkamy w Polsce.

 1. Powtórzenie pojęć historia, historyk, archeolog, źródła historyczne.
 2. Więzi rodzinne – drzewo genealogiczne.
 3. Ojczyzna i patriotyzm.
 4. Polskie symbole narodowe.

Zadanie domowe:

Wykonanie przez ucznia z pomocą rodziców drzewa genealogicznego najbliższej rodziny