Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA: Katarzyna Rutkowska

Lekcja  2 – 30 września

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat:  Nasz plan na trzecią klasę. Uczymy się uczyć.

Cele główne:

 • kształcenie dobrych nawyków uczenia się;
 • zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami Polek i Polaków;
 • rozwijanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za swój kraj.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • zna zasady pisowni wyrazów z „ó”;
 • zna i potrafi wyjaśnić pojęcia takie jak: konstytucja, prezydent, premier, sejm i senat;
 • potrafi wymienić najważniejsze cechy osoby odpowiedzialnej za reprezentowanie klasy;
 • dokonuje właściwego wyboru do rady samorządu klasowego;
 • próbuje określić receptę na zapamiętywanie;
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach i zabawie.

Metody:

 • podające – pogadanka, opis;
 • aktywizujące – praca w grupach, dyskusja, zabawy integracyjne;
 • praktyczne- ćwiczenia przedmiotowe.

Środki dydaktyczne:

„Nasza szkoła” klasa III, część 1a, podręcznik do szkoły podstawowej, „Nasze ćwiczenia” klasa III, część 1.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat :  Zaułek słówek – wyrazy z „ó”.

 1. Przywitanie dzieci.
 2. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zdobytych na ostatnich zajęciach. Dokończenie zadań w zeszycie ćwiczeń.
 3. Sprawdzenie pracy domowej.
 4. Omówienie zasad pisowni z „ó”, podręcznik s. 10-11. Zapisanie w zeszycie notatki na temat: Kiedy piszemy „ó”. Wykonanie zadań w ćwiczeniach s. 10-11.

II jednostka lekcyjna:

Temat :  Władze Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, rządu, sejmu i senatu, obywateli Polski.
 2. Porównanie wiedzy dzieci z informacjami z podręcznika na s. 14-15.
 3. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń s. 14.
 4. Przeprowadzenie w klasie wyborów do rady samorządu klasowego. Omówienie cech, które powinna posiadać osoba reprezentująca klasę.

 

III jednostka lekcyjna:

Temat :  „Gazeta przyjazna”- Czy każdy z nas uczy się w taki sam sposób?

 1. Pogadanka na temat prowadzenia szkolnej gazetki na podstawie przykładu w podręczniku na s. 16-17. Zwrócenie szczególnej uwagi na zamieszczony w „Gazetce przyjaznej” wywiad z panią pedagog.
 2. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń s.15.
 3. Podział dzieci na grupy, które opracowują sposoby skutecznego uczenia się. Przedstawienie klasie swoich pomysłów. Dyskusja na temat tego, co w uczeniu się nam pomaga, a co przeszkadza.
 4. Zadanie pracy domowej – ćw. 2 dla wszystkich i 3 dla chętnych na s. 15.

 

IV jednostka lekcyjna:

Temat : Dlaczego mózg jest ważny?

 1. Dyskusja o wielkiej odpowiedzialności naszego mózgu, o tym co warto robić, aby mózg lepiej pracował.
 2. Analiza i porównanie wypowiedzi dzieci z przykładami w podręczniku s. 22-23.
 3. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń na s. 19.
 4. Zadanie pracy domowej – ćw. 2, s.20.

V jednostka lekcyjna:

Temat : Podsumowanie i utrwalenie zdobytych wiadomości.

 1. Powtórzenie wiadomości i podsumowanie dnia w formie dokończonych przez dzieci zdań typu: Dziś dowiedziałem się o…

Podobała mi się lekcja na temat…

Na pewno przyda mi się ….

Nie zainteresowała mnie lekcja na temat …

 1. Przypomnienie o pracy do domu.
 2. Zabawy integracyjne.
 3. Pożegnanie dzieci.