Historia

KONSPEKT DLA KLASY IV  

OPRACOWAŁ:   mgr Piotr Kabata

Lekcja 3 – 14 październik

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat : Czas w historii.

Cele ogólne:

  • poznanie pojęcia czasu historyczne.

Cele szczegółowe:

  • uczeń potrafi posługiwać się osią czasu
  • uczeń rozróżnia pojęcia: chronologia, wiek, tysiąclecie, epoka
  • uczeń rozumie potrzebę podziału czasu w historii na epok

Metody:

  • praca z podręcznikiem
  • ćwiczenia z osią czasu

Środki dydaktyczne:  podręcznik

Przebieg lekcji:

I jednostka lekcyjna

1.Powtórzenie pojęć wprowadzonych na poprzedniej lekcji – krótki sprawdzian
2.Wprowadzenie do chronologii
3.Omówienie pojęć: oś czasu, wiek, tysiąclecie i epoka.
4.Cyfry rzymskie

Zadanie domowe:
zamiana zapisów trwania poszczególnych epok historycznych z cyfr arabskich na rzymskie